Jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas,

Tai gali būti tokia forma, kad jus traukia vyresnio amžiaus žmogus arba kažkas, kas turi stiprų Saturno ar Ožiaragio ženklą. Taip pat dažnai trokštama žmogiškos veiklos ir tarnystės, kad būtų galima rasti vertę savo gyvenime. Palankios tranzito Saturno pusės Palankiomis aplinkybėmis gera įgyti pasitikėjimą ir atsakingus postus, žemę ir namus, turtą, taip pat palankų vyresnio amžiaus žmonių požiūrį. Bet net jei niekas nemiršta, staiga mūsų aplinkoje atsiranda žmonių, kurie kažkaip susiję su mirtimi - morgo darbuotojai, ritualinės tarnybos, reanimatologai, gelbėtojai. Bet jūs galite pradėti tai daryti, kai Saturnas įžengs į 11 namą. Kol pasiekiame Plutoną, nutolstame taip, jog Saulė - toji mūsų brangi, šilta, leidžianti gražiai įdegti kūnams ir suteikianti gyvybę Saulė - susitraukia iki smeigtuko galvutės dydžio.

Bet faktas, kad jumyse yra atomų ir kad jie taip sklandžiai susidėlioję - tik viena iš priežasčių, dėl ko čia atsira- dote. Kad dabar, ajame amžiuje, čia gyventumėte ir būtumėte pakan- kamai protingi tai suprasti, turėjote tapti dar ir ypatingos biologinių sėk- mių grandinės dalimi. Išlikti Žemėje yra stebėtinai keblu. Iš milijardų gy- vybės rūšių, kurios kada nors egzistavo nuo pat jos atsiradimo, daugelis jų manoma, kad net 99,99 procento yra jau išnykusios.

Taigi, kaip matote, gyvybė Žemėje - ne tik trumpaamžė, bet ir liūdinančiai negausi. Vienas iš keistų mūsų egzistavimo bruožų - tai, kad esame atsiradę planetoje, kuri labai sėkmingai skatina gyvybės raidą, bet dar sėkmingiau sugeba tą gyvy- bę sunaikinti. Kokia nors gyvūnų rūšis Žemėje vidutiniškai gyvuoja tik apie 4 mili- jonus metų, taigi jeigu norite išlikti milijardus metų, turite būti toks pat judrus kaip ir atomai, iš kurių esate sudarytas.

Turite būti pasirengęs keisti savyje viską - formą, ūgj, spalvą, priklausymą rūšiai - tiesiog vis- ką, ir daryti tai ne vieną kartą.

Tą pasakyti lengviau nei padaryti, nes kaitos procesas yra atsitiktinis. Taigi per pastaruosius 3,8 milijardo metų jūs tai nekęsdavote deguonies, tai vėl jį dievindavote, užsiaugindavote pele- kus ir galūnes, eiklius sparnus, dėdavote kiaušinius, kaišiodavote dvišakį liežuvį, būdavote glotnaus kailio arba gauruotas, gyvendavote po žeme, medžiuose, išaugdavote elnio dydžio arba tapdavote mažas kaip pelytė ir esate pakeitęs dar milijoną įvairių kūno formų.

Mažiausias nukrypimas nuo šių evoliucijos padiktuotų taisyklių - ir dabar laižytumėte dumblius nuo olų sienų arba tingiai raivytumėtės kaip koks jūrų vėplys, sudribęs ant akmenuoto jūros kranto, arba pūstumėte orą per viršugalvyje esan- čią kvėpuojamąją angą prieš panerdami į šešiasdešimties pėdų gylį, pa- norėję paskanauti kirmėlių iš jūros dugno.

Jums ne tik labai pasisekė, kad nuo neatmenamų laikų įsiliejote į gyvy- bės raidos grandinę ir tapote jos dalimi, bet dar labiau - tiesiog stebuklin- gai - pasisekė, kad turėjote tokius protėvius, kokius turėjote. Įsidėmėkite, kad 3,8 milijardo metų o tai - ilgiau, nei Žemėje egzistuoja kalnai, upės ir vandenynai visi jūsų protėviai turėjo būti pakankamai patrauklūs, kad susirastų porą, pakankamai sveiki, kad susilauktų palikuonių, ir tikrai my- limi ir apdovanoti likimo bei aplinkybių, nes gyveno pakankamai ilgai ir suspėjo visa tai atlikti.

Nė vienas iš jūsų svarbiųjų protėvių nebuvo sutrin- tas, sudorotas, paskandintas, numarintas badu, paskerstas, sužeistas ar ki- taip išstumtas iš gyvybės kelio, todėl reikalingu momentu perduodavo ma- žytę genetinės medžiagos dalelę tinkamam partneriui, taip įamžindamas vienintelę įmanomą paveldimumo kombinacijų seką, kuri galų gale taip nuostabiai reiškiasi jumyse.

Ši knyga yra apie tai, kaip viskas įvyko: apie tai, kaip iš ten, kur buvome visai niekas, atėjome ten, kur tapome kai kuo, ir kaip paskui truputėlis to kai ko pavirto konkrečiai mumis. Taip pat knygoje perskaitysite, kas vyko tarp tų dviejų etapų nuo pat jų pradžios. Žinoma, medžiagos, kurią reikia aprėpti, yra gana daug, ir todėl knyga vadinasi Trumpa istorija beveik apie viską.

Nors iš tikrųjų taip nėra. Ir negali būti. Bet jeigu pasiseks, priartėjus prie pasakojimo pabaigos gal pasirodys, kad pasakėme maždaug tai, kas svarbiausia.

Jei svarbu, papasakosiu, kaip gimė šis sumanymas. Kai mokiausi ket- virtoje ar penktoje klasėje, gamtos pažinimo vadovėlis buvo standartinė 6-ojo dešimtmečio mokyklinė knyga - trankoma, nemylima, negailestin- gai stora - bet viename iš pirmųjų to vadovėlio puslapių jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas iliustracija, kuri mane tiesiog pakerėjo: Žemė ten buvo pavaizduota tarsi prapjauta didžiuliu peiliu, ir iš jos atsargiai išimtas ketvirtadalis.

Sunku patikėti, kad anksčiau nė karto nebūčiau matęs tokios iliustraci- jos, bet, matyt, nebuvau, nes puikiai prisimenu, kad ji mane tiesiog pri- kaustė. Man tai buvo tiesiog stebuklas. Nuo to laiko toks mano požiūris į mokslą nepakito. Tą vakarą susidomėjęs parsinešiau knygą namo ir atsiverčiau prieš va- karienę - tai buvo veiksmas, kuris, manau, paskatino mamą patikrinti, ar ne karšta mano kakta, ir paklausti, ar gerai jaučiuosi - ir ėmiau skaityti nuo pat pirmojo puslapio.

Bet štai kas. Knyga buvo visiškai neįdomi. Iš tikrųjų ji buvo net nesu- prantama. O svarbiausia, neatsakė nė į vieną klausimą, kuriuos ieškan- čiam protui kėlė iliustracija: kaip atsitiko, kad mūsų planeta nuolat sukasi aplink Saulę, ir iš kur jie žino, kaip labai ten, Žemės gelmėse, karšta?

Ir jeigu ten, apačioje, viskas dega iš karščio, kodėl žemė po mūsų kojomis visai nėra karšta, kai ją palieti? Ir kodėl likusi vidinė dalis nesilydo - ar vis dėlto lydosi? Ir, kai Žemės branduolys galų gale sudegs, ar kuri nors Že- mės dalis nenugarmės į atsiradusią kiaurymę, paviršiuje palikdama didžiu- lę daubą?

Ir iš kur tai žinoma? Kaip tai nustatytP. Bet autorius keistai nutylėjo visas šias smulkmenas - iš tikrųjų jis apie nieką kita ir nerašė, išskyrus antiklinas, sinklinas, ašinius nuolydžius ir panašius dalykus.

Atrodė, lyg visus įdomiausius dalykus jis norėtų išlaikyti paslaptyje, viską pateikdamas taip protingai, kad nebuvo galima suprasti. Metams bėgant pradėjau įtarti, kad tai nebuvo vien tik jo noras. Atrodė, kad tarp vadovėlių autorių egzistuoja paslaptingas susitarimas, garantuo- jantis, jog medžiaga, kurią jie pateikia, niekada per daug nepriartės prie bent kiek įdomesnių sričių, taip lyg ir siekiant, kad vadovėlio tekstas nuo tikrai įdomių dalykų visuomet liktų mažiausiai per tokį atstumą, koks ski- ria tarpmiestinio pokalbio telefonu dalyvius.

Dabar žinau, kad daugybė autorių apie mokslą rašo spalvingai ir įdo- miai: Timothy Ferrisas, Richardas Kiek laiko pamatyti riebalų nuostolių rezultatus ir Timas Flannery - tai trys au- toriai, kurie labai skiriasi nuo kitų, kurių pavardės prasideda ta pačia raide jau neminint neseniai išpopuliarėjusio, bet jau dievinamo Richardo Fe- ynmano - deja, nė vienas iš jų neparašė tų vadovėlių, iš kurių mokiausi aš.

Visus mano vadovėlius rašė tie ir visada taip buvokuriems keistai atrodė, kad viskas paaiškėja vos pateikus formulę, ir buvo juokingai klai- dingai įsitikinę, kad Amerikos vaikams labai patinka, kai skyrius baigiasi klausimais, kuriuos siūloma apsvarstyti laisvalaikiu. Taigi augau įsitikinęs, kad mokslas yra be galo nuobodus, bet įtardamas, kad toks jis neturėtų būti.

Ir, jei tik galėdavau išvengti, apskritai stengdavausi apie mokslą ne- galvoti. Toks tad mano požiūris gana ilgai ir liko. Paskui, daug vėliau, maždaug prieš ketverius ar penkerius metus - ilgai trunkančio skrydžio virš Ramiojo vandenyno metu pro lėktuvo langą tin- giai stebėdamas mėnulio apšviestus bekraščius vandens plotus staiga neti- kėtai stipriai pajutau, kad nežinau paprasčiausių dalykų apie tą vienintelę planetą, kurioje man skirta visada gyventi.

Pavyzdžiui, visiškai nenutuo- kiau, kodėl vandenynų vanduo sūrus, o Didžiųjų ežerų - ne. Man tai buvo absoliučiai neaišku.

Nežinojau, ar vandenynų vanduo laikui bėgant tampa sūresnis ar mažiau sūrus ir ar vandenynų druskingumo kitimas yra tai, kuo turėčiau susirūpinti.

Man labai malonu jums pranešti, kad iki pat aštuntojo dešimtmečio pabaigos mokslininkai irgi nežinojo atsakymų į šiuos klausimus. Jie tiesiog vengė apie tai viešai kalbėti. Ir vandenynų druskingumo klausimas, žinoma, buvo tik mažytė kruope- lytė to, ko neišmaniau.

Nežinojau, kas yra protonas ar proteinas, nesky- riau kvarko nuo kvazaro, nesupratau, kaip geologai, apžiūrėję kanjono kraštų uolienų klodus, gali pasakyti, kiek jiems metų - iš tikrųjų nieko nežinojau. Mane apėmė nenusakomas, bet atkakliai persekiojantis potraukis sužinoti šiek tiek daugiau apie visus tuos dalykus ir svarbiausia - suprasti, kaip žmonės tai išsiaiškino.

Kokiu būdu mokslininkai tai ištiria, man taip ir liko pati įstabiausia mįslė. Kaip kas nors sužino, kiek sveria Žemė arba kiek metų jos uolienoms, ir kas iš tikrųjų yra jos centre ten, apačioje?

Iš kur žinoti, kaip ir kada susikūrė Visata, ir kaip atrodė, kai visa tai vyko? Iš kur žinoma, kas vyksta atomo viduje? Ir kodėl o tai tikriausiai ir yra svar- biausia taip dažnai atrodo, kad mokslininkai žino beveik viską, bet vis tiek negali numatyti žemės drebėjimų arba net pasakyti, ar trečiadienį išsi- ruošus į arklių ar automobilių lenktynes reikės imti skėtį?

Taigi nusprendžiau skirti dalį gyvenimo vėliau paaiškėjo, kad trejus metus knygų ir žurnalų skaitymui ir kantrių specialistų, pasiruošusių at- sakyti į daugybę neįsivaizduojamai kvailų klausimų, paieškai. Norėjau pa- žiūrėti, ar įmanoma suvokti ir įvertinti mokslo stebuklą ir pasiekimus, jais stebėtis ir netgi džiaugtis rašant apie tai ne per daug techniškai ir taip, kad skaitant nereikėtų didelių pastangų, bet tuo pačiu - ne paviršutiniškai.

Toks tad buvo mano sumanymas ir viltingas noras, o šia knyga ir keti- nu tą įrodyti. Šiaip ar taip, reikia aptarti daugybę sričių, ir tam turime daug mažiau nei tūkstančių valandų, todėl pradėkime. I Jos visos toje pačioje plokštumoje. Jos visos sukasi ta pačia kryptimi Žinote, tai tobula. Tai beveik nesuvokiama.

Astronomas Geoffrey Maroy apie Saulės sistemą 1 Kad ir kaip stengtumėtės, niekada nesuvoksite, koks mažytis ir kiek ne- daug vietos teužima protonas. Jis tiesiog per mažas, kad galėtumėte tai įsivaizduoti. Protonas - be galo maža atomo dalis, o ir pats atomas, žinoma, yra neapčiuopiamas. Taigi mažų mažiausia, ką galima apie tai pasakyti - protonai yra be galo mik- roskopiniai.

Dabar įsivaizduokite, jeigu galite ir, aišku, kad negalitejog vieną iš tų protonų sumažinate iki milijardinės jo dalies ir dedate į tokį mažytį erdvės plotelį, kad tas protonas vis tiek atrodo milžiniškas. Dabar į tą ma- žutėlę erdvę sutalpinkite maždaug unciją materijos. Jūs pasiruošę pradėti kurti Visatą.

Manau, kad norite sukurti plėtriąją Visatą. Jeigu vis dėlto norėtumėte sukurti senesnę standartinę po Didžiojo Sprogimo atsiradusią Visatą, jums dar prireiktų papildomų medžiagų. Jūs turėtumėte surinkti viską, kas tik yra aplink - kiekvieną mažytę dulkelę ir visas materijos daleles - ir su- spausti į tokį be galo kompaktišką taškelį, kuris visai neturėtų matmenų. Tai vadinama singuliariuoju tašku. Bet kuriuo atveju pasiruoškite tikrai dideliam sprogimui. Savaime su- prantama, kad stebėdami šį reginį norėsite pasitraukti į saugią jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas.

Deja, nėra kur trauktis, nes už singuliariojo taško nėra kur eiti. Kai Visata pradės plėstis, ji nesiplės užpildydama vis didesnes tuštumas. Vienintelė egzistuo- janti erdvė - ta, kuri sukuriama Visatai plečiantis. Jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas natūralu, kad įsivaizduojate, jog singuliarusis taškas - tai koks nors pritvinkęs daiktas, kabantis tamsioje beribėje tuštumoje. Tai neteisinga.

Nėra jokios erdvės, nėra tamsos. Aplink singuliarųjį tašką nėra nieko. Nėra erd- vės, kurią jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas galėtų užimti, nėra vietos, kurioje galėtų būti. Mes netgi nega- lime paklausti, kiek laiko jis jau ten yra - ar atsirado neseniai ir staiga, kaip šauna į galvą gera mintis, ar jau yra amžinai ir tik tyliai laukia tinkamo momento.

Laikas neegzistuoja. Nėra praeities, iš kurios jis galėtų būti kilęs. Ir štai - iš nieko - prasideda mūsų Visata. Vienas akinamas impulsas - ta neapsakomai greita ir visa apimanti šlo- vės akimirka - ir singuliarusis taškas tampa dangiško dydžio nesuvokiama erdve.

Per pirmąją gyvavimo sekundę sekundę, kuriai tyrinėti daugelis kosmologų paskirs gyvenimus - kad priartėtų prie didžiausių šio įvykio paslapčių atsiranda gravitacija ir kitos jėgos, kurias tiria fizikos mokslas. Mažiau nei per minutę Visata nusidriekia milijonus milijardų mylių ir sparčiai plečiasi. Dabar čia labai karšta, 10 milijardų laipsnių - pakanka- mai, jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas prasidėtų branduolinės reakcijos ir būtų sukurti lengviausieji ele- mentai, pirmiausia vandenilis, helis ir truputis maždaug vienas iš šimto milijonų atomų ličio.

Per tris minutes atsiranda 98 procentai visų esamų ir būsimų medžiagų. Ir štai - turime Visatą. Tai nuostabių ir malonių galimybių vieta. Be to, graži vieta. Ir visa tai padaryta maždaug per tiek laiko, kiek reikia paruošti sumuštinį. Siek tiek ginčijamasi dėl to, kada tai įvyko.

Kosmologai jau seniai nesu- taria, ar sukūrimo momentas buvo prieš 10 milijardų metų ar dvigubai anksčiau, ar kažkada tarp šių datų. Atrodo, kad sutariama dėl maždaug 13,7 milijardo metų, bet, kaip vėliau matysime, tai išmatuoti be galo sun- ku. Mes buvome pakeliui į tikslą. Žinoma, daugybės dalykų nežinome, o iš to, ką manome žiną, daug ko gana ilgai nežinojome arba tik galvojome, kad žinome. Pirminė jo idėja pasigirdo jau apie trečiąjį dvidešimto amžiaus dešimtmetį, kai apie tai nedrąsiai užsiminė Georgesas Lemaltre'as, kunigas mokslininkas iš Belgijos, bet iš tikrųjų ši sąvoka kos- mologijoje įsitvirtino tik septintojo dešimtmečio viduryje, kai du jauni astronomai netyčia padarė nepaprastą atradimą.

Jų vardai buvo Arno Penziasas ir Robertas Wilsonas. Triukšmas nesilpnėjo, jo šal- tinis buvo neaiškus. Jis atsklisdavo iš bet kurios dangaus vietos ir dieną, ir naktį, visais metų laikais. Metus jaunieji astronomai darė kaip numesti riebalus aplink kasą, ką galėjo sugalvoti, kad nustatytų priežastį ir triukšmą pašalintų. Patikrino visas elek- tros sistemas.

Pakeitė prietaisus, patikrino jungimus ir pajudino laidus, nuvalė kištukus. Įlipo į parabolinę anteną ir lipnia juosta užklijavo visas siūles ir kniedes. Kad ir ką darė, niekas nedavė rezultatų. Jaunieji astronomai nežinojo, kad vos už 50 kilometrų mokslininkų komanda, vadovaujama Roberto Dicke'o iš Prinstono universiteto, ieško- jo kaip tik to, ko Penziasas ir Wilsonas taip stropiai bandė atsikratyti. Mokslininkai iš Prinstono manė kaip ir Rusijoje gimęs astrofizikas Geor- ge'as Gamowas penktajame dešimtmetyje - kad pakankamai giliai pažvel- gus į Visatą būtų galima aptikti kosminę fono spinduliuotę, likusią po Didžiojo Sprogimo.

Gamowas apskaičiavo, kad perėjusi per kosmoso pla- tybes spinduliuotė turėtų pasiekti Žemę kaip mikrobangos. Dar vėliau jis netgi pasiūlė, koks prietaisas galėtų tai užfiksuoti - Bello antena Holmde- lyje. Deja, nei Penziasas ir Wilsonas, nei kas nors iš Prinstono mokslinin- kų komandos nebuvo skaitę šio Gamowo darbo. Triukšmas, kurį nuolat girdėjo Penziasas ir Wilsonas, žinoma, ir buvo tas triukšmas, kurį aprašė Gamowas.

Už 90 milijardų trilijonų mylių jie rado Visatos arba bent jau jos matomosios dalies kraštą. Jei- gu įsivaizduotumėte, kad žiūrėti į Visatos gelmę — tas pats, kaip žiūrėti žemyn iš ojo Empire State Building pastato aukšto asis aukštas reikštų dabarties momentą, o gatvė - Didžiojo Sprogimo momentątoli- miausios galaktikos tuomet, kai Wilsonas ir Penziasas padarė šį atradimą, buvo maždaug ajame aukšte, o tolimiausi objektai - kvazarai - maž- daug ajame.

Vis dar nežinodami, iš kur kyla triukšmas, Wilsonas ir Penziasas pa- skambino Dicke'ui į Prinstoną, papasakojo jam apie problemą, vildamie- si, kad šis pasiūlys kokį nors sprendimą. Dicke'as iš karto suprato, ką tie du jaunuoliai rado. Astrophysical Journal tuoj pat ekologiškas plonas sudzibas du straipsnius: viename Pen- ziasas ir Wilsonas aprašė savo įspūdžius apie šnypštimą, o kitame Dicke'o komanda paaiškino jo prigimtį.

Nors Penziasas ir Wilsonas neieškojo kos- minės fono spinduliuotės ir, kai rado, net nežinojo, kas tai yra, ir nė viena- me mokslo veikale neaprašė ir nepaaiškino jos pobūdžio, aisiais jie gavo Nobelio fizikos premiją. Prinstono tyrinėtojai gavo tik užuojautą. Beje, mes visi esame patyrę trukdžių dėl kosminės fono spinduliuotės. Nustatykite bet kokį kanalą, kurio nepriima jūsų televizorius, ir apie 1 pro- centą trukdžių bus sukelta senojo Didžiojo Sprogimo liekanų.

Taigi kai skųsitės, kad televizija nieko gero nerodo, prisiminkite, kad visada galite stebėti Visatos gimimą. Nors visi tai vadina Didžiuoju Sprogimu, daugelis knygų įspėja negalvoti apie tai kaip apie sprogimą tradicine prasme.

Greičiau tai buvo didžiulis staigus milžiniško masto plėtimasis. Taigi kas jį sukėlė? Yra nuomonė, kad tas singuliarumas galbūt buvo ankstesnės suirusios Visatos liekana — kad mūsų Visata yra viena iš visatų, kurios plečiasi ir traukiasi kaip pūslė ant deguonies aparato, ir įsilieja į amžinąjį ciklą. Atrodo, ką nors gauti iš nieko neįmanoma, tačiau faktas, kad kažkada nieko nebuvo, o veido riebalų nuostolių kvora yra Visata, yra pakankamas įrodymas, kad tai įma- noma.

Gali būti, kad mūsų Visata - tik daug didesnių visatų dalis, kai kurios iš jų galbūt yra kituose matavimuose, ir kad kur nors visą laiką vyksta Didieji Sprogimai. Arba gali būti, kad prieš Didįjį Sprogimą erdvė ir laikas apskritai buvo kitokių formų - per daug neįprastų, kad suprastume - ir kad Didysis Sprogimas žymi kažkokį pereinamąjį tarpsnį tarp to, kai Visata iš mums neįmanomo suvokti pavidalo pasikeitė į beveik supranta- mą.

Andrei Linde'as, kosmologas iš Stanfordo. Didžiojo Sprogimo teorija kalba ne apie patį sprogimą, bet apie tai, kas atsitiko paskui. Įsidėmėkite - ne praėjus kiek nors laiko, o tuoj pat. Moks- lininkai mano, kad atlikę daugybę skaičiavimų ir atidžiai stebėdami, kas vyksta dalelių greitintuvuose, gali pažvelgti į 10"43 sekundės dalį nuo mo- mento, kai buvo sukurta Visata, kol ji vis dar buvo tokia maža, jog no- rint ją rasti būtų reikėję mikroskopo.

Nereikia tuoj alpti, išvydus kiek- vieną neįprastą skaičių, bet tikriausiai prie kai kurių iš jų verta stabtelėti, kad įsidėmėtume tą nesuvokiamą ir stebinantį mastą. Taigi, 10"43 yra 0, arba viena de- šimties milijonų trilijonų trilijonų trilijonoji sekundės dalis.

Užrašyti didelius skaičius labai keblu ir beveik neįmanoma perskaityti, mokslininkai vartoja sutartinį žymėjimą, skaičiaus 10 laipsnių ar- ba kartotiniųpavyzdžiui, 10 užrašoma 10'°, o 6 paverčiami 6,5x Viršuje esantis mažasis skaičius indeksas rodo po pagrindinio didesnio skaičiaus einančių nulių skaičių.

Neigiami žymėjimai duoda atvirkštinį vaizdą, ir viršutinis indeksas rodo narių skaičių į dešinę nuo dešimtainės trupme- nos kablelio taigi 10 4 reiškia 0, Nors ir gerbiu šį principą, man paslaptis, kaip kas nors pamatęs 1,4x km3 gali iš karto suprasti, kad tai reiškia 1,4 milijardo kubinių kilometrų, ir dar didesnė paslaptis, kodėl plačiajam skaitytojų ratui skirtose knygose pasirenkamas pirmasis žymėji- mo variantas iš ten ir paėmiau šį pavyzdį.

Manydamas, kad dauguma skaitytojų yra matematiš- kai neišprusę kaip ir aš, labai retai vartosiu tokius žymėjimus, nors kartais jie neišvengiami, ypač skyriuje apie kosminio masto dalykus. Už didžiąją dalį to, ką žinome arba manome, kad žinome apie pirmą- sias Visatos akimirkas, reikia dėkoti reiškiniui, pavadintam plėtrumo te- orija, kurią aisiais pirmą kartą paskelbė Alanas Guthas, Stanfordo dabar - Masačūsetso technologijos institutas dalelių fizikos jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Jam tada buvo trisdešimt dveji ir, kaip pats pripa- žino, dar nedaug buvo spėjęs nuveikti.

Tikriausiai jis taip niekad ir nebūtų sukūręs savo didžiosios teorijos, jeigu nebūtų nuėjęs į paskaitą apie Didįjį Sprogimą, kurią skaitė pats Robertas Dicke'as.

jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas

Toji paskaita įkvėpė Gut- hą domėtis kosmologija ir ypač - Visatos gimimu. Galutinis rezultatas — plėtrumo teorija, teigianti, jog kurią nors akimir- kos dalį tuoj po to, kai nušvito pirmoji pasaulio aušra, Visata ėmė staigiai ir smarkiai plėstis. Ji išsipūtė - tiesą pasakius, savaime neapsakomu greičiu plėtėsi, kas 10~34 sekundės vis padvigubėdama.

Visas šis epizodas galėjo trukti ne ilgiau kaip 10'30 sekundės - tai yra vieną milijonų milijonų mili- jonų milijonų milijonąją sekundės dalį - bet pakeitė Visatos dydį taip, kad ji iš to, kas iš pradžių lengvai tilpo į delną, pavirto į kai ką, mažų mažiausiai 10 kartų didesnį. Plėtrumo teorija paaiškina pulsacijas ir verpetus, kurie leidžia Visatai egzistuoti. Be jų nebūtų atsiradę medžiagos luitų, taigi nebūtų susidariusios ir žvaigždės, erdve sklistų tik dujos ir tvyrotų amžina tamsa.

Pagal Gutho teoriją, gravitacija atsirado per vieną dešimties milijonų trilijonų trilijonų trilijonąją sekundės dalį. Po dar vieno neįsivaizduojamai trumpo intervalo atsirado elektromagnetizmas, stipriosios ir silpnosios bran- duolinės jėgos - fizikos mokslo tyrinėjami dalykai. Dar po akimirksnio atsirado daugybė elementariųjų dalelių - visko aplink esmė. Iš visiškai nieko — pulkai fotonų, protonų, elektronų, neutronų ir dar daug daug įvairiausių dalelyčių, pagal visuotinai pripažįstamą Didžiojo Sprogimo te- oriją - kiekvienos rūšies po 10 9 ar Tokie kiekiai, žinoma, nesuvokiami.

Pakanka žinoti, kad per vieną žai- bišką akimirką mums buvo dovanota Visata, kuri tapo milžiniška - re- miantis teoriniais skaičiavimais, mažų mažiausiai šimto milijardų šviesme- čių skersmens, bet gali būti, kad jos būta ir kitokio dydžio, kurio mes neįsivaizduojame. Ir ši Visata tobulai tiko žvaigždėms, galaktikoms ir ki- toms sudėtingoms sistemoms susidaryti. Mūsų akimis žiūrint, ypatinga yra tai, kad viskas išėjo mums į naudą.

Jeigu Visata būtų susiformavusi bent kiek kitaip - jeigu gravitacija būtų buvusi vos vos stipresnė arba silpnesnė, jeigu plėtimasis būtų vykęs šiek tiek lėčiau arba greičiau - gal tuomet niekada nebūtų atsiradę tų pastovių elementų, kurie sudaro mane ir jus, ir tą žemę, ant kurios stovime.

Jeigu gravitacija būtų buvusi bent kiek stipresnė, gal Visata būtų sugriuvusi kaip blogai pastatyta palapinė, nes nebūtų proporcijų, užtikrinančių matmenų išsidėstymą, medžiagos tankį ir būtinas sudėtines dalis. O jeigu gravitacija būtų buvusi silpnesnė, atskiros dalelės nebūtų susijungusios krūvon. Visa- ta visam laikui būtų likusi neaiški pasklidusi erdvė. Kai kurie ekspertai linkę manyti, kad galėjo būti ir daugiau didelių spro- gimų, gal net trilijonų trilijonai, išsisklaidę galingoje ir bekraštėje amžinybė- je, ir mes esame būtent čia todėl, kad kaip tik šioje Visatoje įmanoma gyven- ti.

Kaip kartą pasakė Edwardas P. Martinas Reesas, turintis Britanijos karališkojo astronomo titulą, ma- no, kad yra daug visatų, gal net begalė, kiekviena su kitokiomis savybėmis, su skirtingais deriniais, ir kad mes tiesiog gyvename toje, kurioje viskas susijungę tokiu būdu, kad galime čia būti. Jeigu yra daug visatų, kurių kiekviena sąly- gota skirtingų sandaros elementų derinio, tarp jų bus tokia, kurioje tas derinys bus tinkamas gyvybei.

Mes esame kaip tik toje". Reesas tvirtina, kad yra šeši konkretūs elementai, kurie valdo mūsų Visatą, ir kad jeigu nors vieno jų dydis bent kiek pakistų, visa kita irgi pasikeistų. Pavyzdžiui, kad Visata egzistuotų dabartiniu pavidalu, reikia, kad vandenilis virstų į helį visada taip pat tiksliai, nors ir palyginti lėtai - tai yra reikia, kad septynios tūkstantosios jo masės pavirstų energija.

Jei šį dydį bent kiek sumažinsime, pvz. Truputį tą skaičių padidinkime - iki 0, procento - ir jungimasis taps toks beprotiškai greitas, kad visas vandenilis tuoj pat bus jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas.

Bet kokiu atveju, net ir labai nežymiai kintant skaičiams, tokios Visatos, kokią pažįstame ir kokia ji mums reikalinga, nebebūtų.

Sakyčiau, kol kas viskas yra gerai. Laikui bėgant gravitacijos jėga gali tapti šiek tiek per stipri; kada nors ji gali sustabdyti Visatos plėtimąsi, ir tada Visata imtų naikinti pati save, kol vėl taptų singuliariuoju tašku, taigi gali būti, jog visas procesas prasidėtų iš naujo.

Kita vertus, gravitacija gali tapti per silpna, ir tuomet Visata toliau nepaliaujamai skaidysis, kol paskiros dalelės taip nutols viena nuo kitos, kad taps neįmanoma jokia materiali sąveika ir Visata pasidarys labai erdvi, bet inertiška ir negyva.

Kad įtvirtintumėme tai, ką aptarėme, reikia pasakyti, kad šie trys raidos variantai atitinkamai vadinami uždarąja, atvirąja ir plokščiąja Visata. O dabar panagrinėkime klausimą, kuris mums visiems vienu ar kitu metu yra iškilęs: kas nutiktų, jeigu nukeliautume į Visatos pakraštį ir iškiš- tume galvą pro jos kraštą, tarsi tas pakraštys būtų užtraukta užuolaida?

Kur mūsų galva atsidurtų, jeigu jos Visatoje jau nebebūtų? Ką surastume už tos ribos? Kad ir kaip būtų liūdna, atsakymas būtų toks: Visatos krašto neįmanoma pasiekti. Ir visai ne dėl to, kad ši kelionė per ilgai užtruktų - nors tai irgi tiesa - bet todėl, kad, net jei ilgai jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas atkakliai tiesia linija vis keliautume išorės link, niekada nepasiektume tos išorinės ribos, tik vėl grįžtume į tą tašką, iš kurio išvykome ir galima įsivaizduoti, kad tuo metu jau būtume taip nusialinę, jog lengvai atsisakytume kartoti panašius ban- dymus.

Taip yra todėl, kad, pasak Einšteino reliatyvumo teorijos prie jos dar prieisime, kai ateis laikasVisata išlinkusi, ir išlinkusi taip, kad net negalime to tiksliai įsivaizduoti. O kol kas pakanka žinoti, kad mes tikrai neklaidžiojame be jokios tvarkos nežinia kokiame dideliame, nuolat besi- plečiančiame burbule. Labiau tikėtina, kad erdvė išlinkusi, kad ji yra be ribų, tačiau baigtinė.

Matyt, galaktikos viena nuo kitos tolsta. Ir visa tai - tikras iššūkis intuicijai. Arba, kaip kartą taikliai pastebėjo biologas J. Aiškinant erdvės išlinkimą paprastai pasitelkiama analogija, pagal ku- rią siūloma įsivaizduoti, kad kas nors iš dvimatės plokščios visatos, niekad nematęs rutulio, atsiduria Žemėje.

Jis niekada nesuras pakraščio, kad ir kiek klajotų Žemės planetos paviršiumi. Ilgainiui jis gali vėl atsidurti toje pat vietoje, iš kurios pradėjo keliauti, ir, žinoma, bus visiškai suglumęs, bandydamas išsiaiškinti, kaip tai nutiko.

Taigi mūsų padėtis erdvėje yra visai tokia pat kaip suglumusio ateivio iš plokščiojo krašto, tik mūsų erd- vėje - daugiau matavimų. Cia pats tikriausias visa ko centras". Mes visi esame visa ko centre. Tiesą pasakius, nesame tuo tikri - negalime to įrodyti matematiš- kai. Mokslininkai tiesiog daro prielaidą, kad iš tikrųjų negalime būti Visa- tos centras - tik pagalvokite, ką tai reikštų! Vis dėlto šito tiksliai nežinome. Apie Visatą suprantame tik tiek, kiek per milijardus metų nuo jos susi- darymo yra nukeliavusi šviesa.

Ši matoma Visata - ta Visata, kurią pažįsta- me ir apie kurią galime kalbėti - yra nusidriekusi milijonų milijonų mili- jonų milijonus mylių tai yra 1 Bet, pagal daugelį teorijų, didžioji Visata, vadinamoji Metagalaktika, kur kas - neaprėpiamai - didesnė.

Trumpai tariant, erdvės yra daugiau nei įmanoma įsivaizduoti, ką jau kalbėti apie bandymus aprėpti tai, kas yra už jos ribų. Ilgą laiką Didžiojo Sprogimo teorija turėjo vieną didelę spragą, kuri kėlė rūpestį daugeliui žmonių - ta teorija negalėjo paaiškinti, kaip mes čia atsidūrėme. Nors 98 procentai visos egzistuojančios materijos yra Di- džiojo Sprogimo padarinys, šią materiją sudarė tik lengvosios dujos: helis, vandenilis ir litis, kuriuos jau minėjome.

Dujų kūrimosi ir maišymosi pro- ceso metu neatsirado nė vienos sunkiosios medžiagos, kurios gyvybiškai svarbios mūsų buvimui - anglies, azoto, deguonies ir kitų. Bet - ir tai ypač kelia nerimą - kad susidarytų šie sunkieji elementai, reikalingas toks karš- tis ir energija, kokie išsiskyrė Didžiojo Sprogimo metu.

jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas

Tačiau Didysis Sprogimas buvo tik vienas ir šių medžiagų nesukūrė. Tad iš kur jos atsira- do?

Trumpa Istorija Beveik Apie Viską PDF

Įdomu tai, kad žmogus, radęs atsakymą į šj klausimą, buvo kosmolo- gas, kuris visaip niekino Didžiojo Sprogimo teoriją ir, nors sukūrė šj ter- miną, vartojo jį su ironija. Jei tai pirmas Saturno tranzitas per dvyliktą namą per šį gyvenimą, tai šiuo laikotarpiu besibaigiantis gyvenimo etapas gali būti tas, kuris prasidėjo ankstesniame gyvenime.

Bet kokiu atveju tai yra senojo ciklo pabaiga; ir todėl žmogus dažnai patiria nepasitenkinimą, sumišimą, dezorientaciją, emocinio-psichinio ribotumo jausmą, kai senos gyvenimo struktūros pradeda byrėti. Kitaip tariant, tie siekiai, vertybės, prioritetai, veikla ir įsitikinimai, kurie kažkada suteikė jūsų gyvenimui prasmės ir krypties, pradeda irti, kai Saturnas įžengia į šiuos namus; vyraujantis praradimo jausmas dažniausiai būna stipriausias per pirmuosius šios fazės metus, kol asmuo tvirtina naujas vertybes ir naujas, geresnes pozicijas, susijusias su pačiu gyvenimu.

Todėl atėjo laikas apibrėžti idealus ir pagrindinę dvasinę orientaciją; daugelis žmonių šį laikotarpį praleidžia eksperimentuodami su įvairiais naujais požiūriais į gyvenimą, atsisakydami senų prisirišimų, kurie dabar pasirodė visiškai tušti ir negyvi.

Trumpai tariant, tai yra laikotarpis, per kurį reikia išsiaiškinti šias transcendentines ir sunkiai suvokiamas gyvenimo dimensijas, kurios, nors ir dažnai sunkiai išreiškiamos žodžiais, yra pagrindinis stiprybės šaltinis, padedantis mums nukreipti mūsų kovą į augimą tarp gyvenimo kovų ir kliūčių.

Tačiau dažniau pasitaiko tai, kad žmogus bent jau pirmoje šio laikotarpio pusėje jaučiasi tarsi emociniame kalėjime, izoliuotas nuo išorinio pasaulio, kuris atrodo tolimas ir nerealus.

Tai laikas, kai turime žvelgti į vidų, kad užfiksuotume vidinius emocinių ir dvasinių jėgų šaltinius; ir dažnai atrodo, kad jei šiuo metu sąmoningai nepasirenkame pasukti į vidų, atsiranda aplinkybių, dėl kurių mes patiriame tam tikrą asmeninę izoliaciją, kuri mums nepalieka kito pasirinkimo, kaip tik apmąstyti jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas gyvenimą iš atskirtos perspektyvos.

Tačiau daugeliu atvejų, kuriuos mačiau, žmogus trokšta izoliacijos ir būdo atsitraukti nuo išorinio pasaulio rūpesčių, nesvarbu, ar tai vyksta į vienuolyną, ar tiesiog pasitraukia iš žemiškų asociacijų ir veiklos, kuri buvo reikšminga.

Europa - Unijapedija

Tai puikus metas mokytis dvasinių, mistinių ar okultinių dalykų, daugelis žmonių taip pat jaučia stiprų potraukį muzikinei ar poetinei išraiškai per tą laiką, nes tai, ką jie jaučia, negali būti išreikšta logiškai ar racionaliai, bet tik vaizdais, vibracijomis ir intuicija.

Taip jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas dažnai trokštama žmogiškos veiklos ir tarnystės, kad būtų galima rasti vertę savo gyvenime. Šiuo metu sveikatos problemos nėra neįprastos, dažniausiai jos yra psichosomatinės, sunkiai diagnozuojamos ligos, kurias gali veiksmingai paveikti tik psichologinė ar dvasinė terapija.

Fizinė žmogaus energija šiuo metu dažnai yra maža dėl emocinių išlaidų, susijusių su patirtimi visiškai panaikinti visą seną individualią struktūrą.

Senoji struktūra šiuo metu išnyksta, kad sukurtų erdvę naujos gyvenimo orientacijos ir gyvenimo struktūros gimimui. Šiuo metu taip dezorientuoja, kad tai laukimo, svajonių ir vidinių tyrinėjimų laikotarpis, kurio metu žmogus neturi tvirtų ribų ar tvirtų inkarų, kurių galėtų laikytis.

Žmogus tikisi ir ruošiasi naujos struktūros gimimui, tačiau ji net nepradės kurti, kol Saturnas nepereis per Ascendentą į 1 -ąjį namą. Saturnas yra susijęs su išminties, patirties ir brandos įgijimu teisingais veiksmais, kantrybe, ryžtu ir sunkiu darbu.

Tranzituojantis Saturnas 1 -ajame name Šiuo laikotarpiu turėsite nuolat kovoti su savimi. Pažvelkite į veidrodį ir paklauskite savęs, kas yra atsakingas už jūsų išvaizdą, asmenybės bruožus ir įvaizdį.

Po to, kai dėl visko kaltinsite savo vaikystę, kitus ir gyvenimo kompozicijas, ateis tiesos momentas, tai yra, kad turėtumėte kaltinti tik save. Būtent jūs turite suprasti ir ištaisyti savo įvaizdžio trūkumus bei išspręsti kitas asmenines problemas. Jei anksčiau negalėjote išlaikyti savo sveikatos ir fizinės būklės, dabar aplinkybės verčia gailėtis.

Kad ir kokios būtų šio laikotarpio situacijos, joms reikės jūsų asmeninio dėmesio. Spręskite juos patys, priimkite sprendimus asmeniškai. Didžiausias atlygis už tai, kad padarėte teisingą dalyką ir sveikus įpročius, bus tai, kad pasibaigsite šiam laikotarpiui kaip brandesnis žmogus, aiškiai suprasdamas savo asmeninius tikslus ir savo tobulėjimo kelią.

Kai praeinantis Saturnas yra jūsų pirmajame name, nerimas gali tapti per stiprus, todėl jūs tikrai prisiimsite papildomų pareigų.

Pasiruoškite tam, kad jei įsigysite ką nors vertingo, turėsite už tai pasiaukoti. Eikite į priekį palaipsniui, prisiminkite nuosaikumą ir ramybę, ir tai atneš jums sėkmės. Tranzituojantis Saturnas 2 -ajame name Dabartinės aplinkybės jums kelia klausimą, kas yra pagrindinis ir kas antraeilis dalykas.

Išryškės grėsmė prarasti kažką tikrai vertingo. Per šį laikotarpį pinigų neprarasite, tačiau jei jūsų pajamos padidės, tai bus tik sunkaus darbo ir noro dėl to paaukoti dėka. Jūsų elgesys ir požiūris į tai, kaip turėtumėte valdyti savo pinigus, įgis didelę reikšmę, kai praeinantis Saturnas yra jūsų antrajame name. Ar per daug dėmesio skiriate pinigams ir materialinėms gėrybėms, nepaisote svarbesnių dalykų? Jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas švaistote pinigus neatsakingai juos naudodami?

Ar naudojate pinigus savo pareigoms nusipirkti? Jei nepaisysite savo santykių su žmonėmis, jūsų ryšiai gali nutrūkti. Bus išbandytas noras pakeisti savo požiūrį į finansus.

Dar svarbiau, kad turėsite aiškiai nustatyti prioritetus ir sukurti vertybių sistemą. Be to, įmanoma situacija, kai sutaupysite pinigų ir savo finansinių galimybių, tačiau prarasite norą pirkti, o tai, ką norite įsigyti, pasirodys nepasiekiama ar nepatraukli. Tranzituojantis Saturnas trečiajame name Kai tranzitinis Saturnas yra jūsų III name, nebenorėsite palikti savo šeimos židinio.

Jūsų poreikis likti artimiausioje aplinkoje padidės tiek, kad bet koks jon sniego prieš ir po svorio jus erzins. Aplinkybės rodo jūsų naudojamų metodų nenuoseklumą, nesugebėjimą kalbėti, organizuoti, galvoti apie idėjas ir nuomones kūnas lieknas pagrindinės informacijos ar įgūdžių trūkumą.

Tokie trūkumai gali atsirasti dėl jūsų praeities aplaidumo ar abejingumo. Pareigos bendrauti su artimaisiais, kaimynais ir tais, su kuriais kasdien bendraujate, gali tapti nuobodžios, o jūsų kontaktas su jais sunkus ar ribotas.

Kelionės ir kasdienės kelionės į darbą ir atgal bus erzinančios. Jei nepaisysite transporto priemonių profilaktinės apžiūros, jos turės būti suremontuotos arba pakeistos. Tokia pati situacija susiklostys ir su ryšio įranga, kompiuteriais, buitine technika ir kitais jūsų naudojamais prietaisais.

Šiuo laikotarpiu bus išbandytas jūsų noras keisti savo požiūrį ir elgesį, susijusį su informacijos rinkimu, keitimusi idėjomis ir nuomonėmis, naujų dalykų mokymusi ir naujų įgūdžių įgijimu. Reikėtų prisiminti, kad šio laikotarpio išbandymai yra neatsiejamai susiję su kliūčių įveikimu. Jei prieš jus iškyla kliūtis, turėtumėte ieškoti kito kelio. Jūsų veikla turėtų būti geriau organizuota, laikas turėtų būti skiriamas efektyviau.

Nors šiuo laikotarpiu gali būti taikomi įvairūs apribojimai, jūs sužinosite, kaip ir kada elgtis, kad turėtumėte daugiau laisvo laiko.

Saturno tranzitai namuose ir aspektai. Saturno tranzitai per horoskopo namus Transit Saturn 5 name

Tranzituojantis Saturnas 4 -ajame name Kai Saturnas keliauja per jūsų ketvirtąjį namą, jus gali atkalbėti ar nuvilti jūsų namai, namų taisyklės ar šeimos santykiai. Šeimos narių bandymai apriboti ar trukdyti jūsų vystymuisi jus erzins, o jūsų šeima bus nepatenkinta jūsų kišimusi į jų reikalus.

Jie gali bandyti jums primesti papildomų pareigų, susijusių su šeimos nariais ar namais. Tėvystė gali išryškėti, ir jei tai sukėlė neigiamą požiūrį ir elgesį, turėsite tai pripažinti ir bandyti tai ištaisyti. Jei norite pasiekti kitą aukštesnį asmeninį išsivystymo ir patirties lygį ir atitinkamą atlygįjūsų aukomis ir pastangomis turėtų būti siekiama stiprinti šeimos ryšius, sukurti sveiką aplinką namuose ir suvokti save bei savo praeitį. Kai Saturnas važiuoja jūsų ketvirtame name, tai reiškia vieno etapo pabaigą ir kito pradžią.

Aplinkybės neleis jums pasisekti naujose situacijose, jei neturite laiko užbaigti senų dalykų. Jei nenorite pokyčių ir nesuprantate, kad tai neišvengiama, aplinkybės privers jus persigalvoti. Tranzituojantis Saturnas 5 -ajame name Kai praeinantis Saturnas yra jūsų 5 -ajame name, sunku džiaugtis gyvenimu, juolab kad malonumo siekimą tikrai lydės pareigos.

Galite prisiimti naujų įsipareigojimų savo vaikams arba reikės išspręsti su jais susijusias problemas. Vaikai gali atrodyti pernelyg griežti ar nepalenkiami, o jūs galite jaustis nuo jų svetimi.

Šiuo laikotarpiu tikėtina ilga ir ilgalaikė romantiška aistra, tačiau tokius santykius turi lydėti rimti emociniai įsipareigojimai, kitaip jie nebus ilgalaikiai.

Blogi įpročiai ir saviveikla praeityje gali sukelti didelių sunkumų: dabar jūs turite sumokėti senas sąskaitas.

 • Trumpa Istorija Beveik Apie Viską PDF | PDF
 • Ричард поглядел на часы.
 • Мы выждали как можно дольше, - проговорил Орел, - чтобы свести к минимуму время, которое тебе придется провести в неидеальных условиях.
 • Mesti svorį klestėjimo lygiu
 • В день передачи помощники Накамуры помогли ему затянуться потуже, чтобы произвести грозное впечатление.
 • Ar karšta arbata degina pilvo riebalus
 • Никто из людей еще не видел столь строгих предосторожностей в Изумрудном городе, даже на стадионе.
 • Saturno tranzitai namuose ir aspektai. Saturno tranzitai per horoskopo namus Transit Saturn 5 name

Socialinė veikla gali nutrūkti arba tapti tokia didžiulė, kad negalite sutelkti dėmesio į kitus svarbius klausimus. Be to, gali išryškėti meninių ir kūrybinių gebėjimų ugdymas ir panaudojimas arba piktnaudžiavimas jais.

Sėdėdamas čia dabar, prasidedant iesiems, laikau rankose keletą pri- margintų puslapių, pilnų geranoriško padrąsinimo ir taktiškų pastabų, ku- riuos atsiuntė Ianas Tattersallas iš Amerikos gamtos istorijos muziejaus, nurodydamas, inter alia, kad Perižo Perigeaux visai nėra vyną gaminan- tis rajonas, kad taksonomijos lentelėse rašydamas pasvirusiu šriftu atskirus pogrupių, didesnių už gentis ir rūšis, pavadinimus aš elgiuosi išradingai, bet šiek tiek netradiciškai, kad visur neteisingai nurodau pavadinimą Obr- gesailie tai vieta, kurioje visai neseniai teko lankytisir taip toliau, pa- našia maniera aptardamas ištisus du knygos skyrius, kurie yra apie jo gerai išstudijuotą sritį - žmonių giminės pradžią. Dievas žino, kiek dar kitų rašalu pažymėtų ir verčiančių mane raudo- nuoti pastabų gali slypėti šiuose puslapiuose, bet daktaro Tattersallo ir visų tų, kuriuos dabar ketinu čia paminėti, dėka tų trūkumų nėra tiek daug, kiek galėjo būti. Aš nesugebėsiu nuosekliai pradėti dėkoti visiems, prisidėjusiems prie šios knygos. Farlowui iš Indianos-Purdu universi- teto; Rogerui L. Taip pat norėčiau padėkoti žmonėms iš kitų šalių: Sue Superville, Nau- josios Zelandijos muziejaus informacinio centro vadybininkei Velingto- nasir dr.

Veiksmai, susiję su fizine, ekonomine ar emocine rizika, turėtų būti atliekami labai atsargiai ir atsargiai. Tokio požiūrio nebuvimas tikrai sukels rimtų nuostolių.

Tranzituojantis Saturnas 6 -ajame name Šiuo laikotarpiu jūsų darbas ir sveikata bus dėmesio centre. Darbas reiškia kasdienes užduotis ir pareigas-nesvarbu, ar atliekate namų darbus, ar dirbate ne namuose. Padidės su darbu susijusios pareigos. Dėl to gali būti prarasta darbo vieta ir kiti nusivylimai bei sunkumai. Darbo vieta taps įtempta, santykiai su kolegomis - įtempti. Kai Saturnas eina jūsų šeštajame name, įprasta rutina, begalė smulkių užduočių ir užduočių gali tapti nuobodžios ir nuobodžios.

Problemos reikalauja sprendimų ir atitinkamų pakeitimų. Sveikata iškils į priekį: tai nereiškia, kad susirgsite, tačiau per šį laikotarpį gailėsitės, kad kažkada nepaisėte sveikos gyvensenos jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas fizinio pasirengimo.

Tikėtini lėtinių ligų paūmėjimai, taip pat fiziniai negalavimai dėl pervargimo, įtampos ir emocinio streso. Jei suprasite, kaip svarbu reguliariai lankytis pas gydytoją ir odontologą ir pradėsite sveikai maitintis bei sportuoti, pastangos pasiteisins: jūsų sveikata pagerės, o jūsų gyvenimo metai bus laimingesni.

Tranzituojantis Saturnas 7 -ajame name Šio laikotarpio aplinkybės atskleis, kaip jūs bendraujate su žmonėmis ir kaip kiti jus suvokia priešingai įvaizdžiui, kurį bandote sukurti. Pavyzdžiui, yra tikimybė, kad žmonės linkę priimti jūsų autoritetą. Be to, jie gali jus laikyti griežtesniais, nepalenkiamais ar nepasiekiamais, nei esate iš tikrųjų. Daugiausia dėmesio bus skiriama jūsų santykiams su partneriais ir sąjungininkais, taip pat bendroms įmonėms.

Galbūt jūsų partneris turi per daug pareigų ir jo sveikatai gali būti pakenkta. Jei jūs ir aplinkiniai jaučiate slaptą nusivylimą ir rimtai nesutariate dėl savo tikslų, tada santykiai nukentės, kai praeinantis Saturnas bus jūsų VII name, o jei nepavyks pasiekti kompromiso, santykiai gali nutrūkti. Kita vertus, jei sunkumai bus įveikti, gali atsirasti ilga, stabilesnė santuoka ar kita sąjunga. Santuoka ar partnerystė, sukurta šiuo laikotarpiu, gali kilti dėl atsakomybės naštos ar praktinių sumetimų.

Iš šio aprašymo galima įsivaizduoti džiaugsmingą sąjungą, tačiau toks rezultatas visai nebūtinas. Galbūt jis atneš pasitenkinimą ir vertingą patirtį abiem pusėms, jei jos stengsis. Vargu ar teisiniai klausimai bus sprendžiami ramioje atmosferoje arba greitai išspręsti, tas pats pasakytina ir apie derybas dėl sutarties. Nors bendradarbiavimas yra įmanomas, mažai tikėtina, kad pagalba bus teikiama nemokamai, o papildomos atsakomybės, kurią turite prisiimti dėl tokios pagalbos, gali būti neverta.

Tranzituojantis Saturnas 8 -ajame name Sritys, dėl kurių turėsite būti atskaitingas ir sugebėti priimti brandžius sprendimus - pajamos, pasidalytos ar kitos išmokos ir pareigos, kurias jūs pasiekėte santuokos, verslo partnerystės ar paveldėjimo būdu, įnašai ar turtas jūsų ar tas, kurį valdote kitų vardu, mokėjimas ar galimas susitikimas su mokesčių policija, jei neatsižvelgiama į mokesčių klausimus arba anksčiau sąmoningai bandėte išvengti mokesčių arba suklaidinti mokesčių institucijas tranzitinis Saturnas yra jūsų VIII name, mirtis taip pat iškyla į priekį.

Tai nereiškia jūsų ar šeimos nario ar draugo gyvenimo pabaigos. Kai kurie mirties aspektai, net jei ne mylimas žmogus, bet priklausymas jūsų ratas, primins jums apie būtinybę vertinti gyvenimą. O, šiuo laikotarpiu tikriausiai galėsite įvertinti savo galimybes, stengtis tapti išradingesniems ir pasiruošusiems panaudoti visus savo įgūdžius bei sugebėjimus, kad užtikrintumėte sau finansinę ir kitokią nepriklausomybę.

Jei per šį laikotarpį turėjote suvokti savo pareigas, susijusias su skolomis, pinigais, materialiais ir nematerialiais ištekliais, ir jas vykdyti, pasistenkite tai daryti sąžiningai ir noriai. Tai jūsų būsimo saugumo garantija. Tranzituojantis Saturnas 9 -ajame name Kai tranzuojate Saturną jūsų IX name, ypač svarbu plėsti savo intelektinį akiratį ir siekti naujos patirties. Jums gali tekti susidoroti su aplaidumu, ilgalaikiais nusivylimais ar nesėkmėmis. Tikėtina, kad labiau įsitrauksite į kultūrines, religines ar politines grupes, taip pat į švietimą ar specializuotą mokymą.

Antra santuoka. Kelionės tolimais maršrutais gali būti atidėtos geresniems laikams, arba dėl tokių kelionių aplinkybių reikės atidžiau organizuoti dėl įvairių apribojimų. Būsite susirūpinę dėl vieno iš tėvų darbo ir sveikatos, nuostolių ar nesėkmių, susijusių su viršininkais ar kitomis institucijomis. Tikėtina, kad bus padidinta atsakomybė ir apribojimai, susiję su užsieniečiais, užsienio prekyba, švietimu, kompiuteriais, leidyba, transliacija, platinimu, reklama ir pašto siuntimu.

Tranzituojantis Saturnas 10 -ajame name Tikriausiai pasieksite tai, dėl ko dirbote, ir įgysite vertą pripažinimą ar vertą statusą. Tačiau visus jūsų pasiekimus lydės papildomos pareigos, kai tranzitinis Saturnas yra jūsų X namuose.

Jei nenustatėte ilgalaikių tikslų ir nesuvokėte idėjos, koks turėtų būti jūsų likimas, aplinkybės paskatins aiškiau apibrėžti savo gyvenimo eigą. Nors turite teisę ir galimybę pasinaudoti kitų išmintimi ir patarimais, padarysite klaidą, leisdami jiems priimti sprendimus už jus. Atsisakykite pagundos kaltinti kitus žmones dėl savo nesėkmių ar neteisėtų veiksmų. Tai gali jus paguosti, tačiau žmonės ir aplinkybės, su kuriomis susidursite šiuo laikotarpiu, neleis jums perkelti atsakomybės į juos.

Tai ypač pasakytina, jei piktnaudžiavote kažkieno pasitikėjimu ar savo galia. Priimdami savo veiksmų pasekmes ir paimdami savo likimą į savo rankas, įgysite patirties ir brandos, kuri padės pakilti į aukštesnį lygį, kuriame įmanoma tikra sėkmė ir savirealizacija. Tranzituojantis Saturnas 11 -ajame name Šiuo laikotarpiu jūsų laimė jus trikdys.

Kiekvienas žmogus turi savo laimės idėją, todėl pasitenkinimas jūsų karjera, ilgalaikių planų įgyvendinimas ir jūsų vaidmuo kitų gyvenime labai priklauso nuo jūsų amžiaus, brandos ir patirties.

Tikriausiai skaudžiausias įvykis per tą laiką, kai praeina Saturnas jūsų XI namuose, yra klausimas, kas jums suteikia vaiką, meilužį, sutuoktinį, tėvą, draugą, kolegą ar klubo draugą.

Kai pradėsite atidžiau studijuoti šiuos skirtingus vaidmenis, santykiai ir veikla taps labiau įtempti, ypač jei jie jums neteiks džiaugsmo. Tačiau turėsite galvoti ne tik apie savo laimę. Saturnas siejamas su ribotumo, atsakomybės ir brandos pamokomis, todėl tampa svarbiau dalyvauti tam tikros grupės veikloje ir aiškiai parodo, kad neturėtumėte palaidoti savo talentų ir įgūdžių savyje.

Dėl draugų trūkumo praeityje gali kilti poreikis užmegzti draugystę. Jei turite daug draugų, galite pastebėti, kad jūsų draugystei trūksta prisirišimo ir atsakomybės ir kad daug geriau turėti keletą ištikimų draugų.

Draugystė yra tik vienas pavyzdys. Panašių aplinkybių gali atsirasti dėl bet kokių santykių. Galbūt įvaikinsite vaiką, kuris nėra jūsų giminaitis, arba tapsite atsakingesnis už savo, kaip organizacijos ar grupės nario, pareigas. Reikiamų atsakymų nerandame savyje - pirmiausia reikia nustatyti savo vietą visuomenėje. Tranzituojantis Saturnas 12 -ajame name Turėsite susidurti su tuo, kas tyčia ar sąmoningai, sąmoningai ar nesąmoningai slepiama nuo kitų.

Kai praeinantis Saturnas yra jūsų dvyliktajame name, turėsite išsiaiškinti savo baimes ir rūpesčius, išspręsti praeities problemas, kurios neigiamai veikia jūsų laimę ir kūrybiškumą, taip pat rimtai vertinti nuostolius ir nusivylimus. Jei anksčiau ieškojote prieglobsčio savigailoje ir jus kankino tuščia sąžinė, dabar būsite priversti atsikratyti šių jausmų, taip pat paslapčių lengvas ir natūralus būdas numesti svorį priklausomybių.

Jums arba žmonėms, už kuriuos svorio metimas įkvėpimas tumblr atsakingi, gali tekti praleisti laiką vienam arba susidurti su kitais apribojimais. Šiuo laikotarpiu neturėtumėte tikėtis, kad kiti pastebės jūsų kovą ar girs jūsų pasiekimus.

Tai yra jūsų asmeniniai reikalai, ir jūs turėtumėte juos spręsti patys. Įgysite daug psichinės stiprybės ir supratimo, taigi geriau pasiruošite susidoroti su esamomis ir būsimomis aplinkybėmis. Jums gali prireikti padėti sunkiai sergančiam ar sunkiai dirbančiam šeimos nariui.

Viena iš pozityviausių galimybių yra ta, kad būsite apdovanoti už ankstesnes aukas ir sunkumus, taip pat už vienatvę, kurią ištvėrėte siekdami svarbaus užsibrėžto tikslo. Ir tai nėra atsitiktinumas - senuose astrologiniuose tekstuose ji vadinama neigiama, kenksminga planeta, kuri nieko gero neatneša. O šiuolaikinėje literatūroje tai dažniausiai siejama su nemaloniais įvykiais. Jei laikysimės jo gimimo pozicijos, tada šia tema buvo daug parašyta: daugiausia jo įtaka siejama su vėlavimais, vėlavimais, nesėkmėmis, nepritekliais, nelankstumu, nelankstumu - vienu žodžiu, su tuo, kuo žmogus nuolat suklumpa, su tuo, kas yra jam viskas sunkiau, bet tai, ko tu tikrai nori gauti.

Tradiciškai manoma, kad namuose, kuriuose jis stovi, Jupiteris atiduoda viską gausiai, o namuose, kuriuose stovi Saturnas, nuolat trūksta, trūksta arba kažkas yra, bet viskas ne taip.

Blogiausia, kad iš tikrųjų Jupiteris ne visada duoda daug, o dažnai ir visai ne tai, ko žmogui iš tikrųjų reikia. O Saturno veiksmą galima lyginti tik su viniu bateliu - to neįmanoma pamiršti, batus reikia nuolat taisyti - eik į dirbtuves arba prikalsi nagą patys, bet vinis vis tiek išlipa.

Išeitis, žinoma, pati pasiūlo - reikia keisti batus. Tačiau įdomiausia tai, kad šiuos batus galima pakeisti tik sulaukus 30 metų - po Saturno krizės, kai žmogus pradeda kitaip suvokti gyvenimą. Žinoma, yra žmonių, kuriems Saturnas nėra išreikštas diagramoje, jie net nejaučia Saturno krizės.

Jų gyvenimas aiškiai ir pagal savo jausmus nesikeičia peržengus 30 metų ribą. Tačiau dauguma Saturno krizės vis dar jaučiamos. Eidamas pro gimdymo horoskopo namus, prisideda ir Saturnas. Kiekvienas žmogus sudaro savotišką šios planetos ciklą, susietą su jo horoskopo namų tinkleliu. Kuo mums, astrologams, gali būti naudinga žinoti šį ciklą? Judėdamas iš namų į namus, Saturnas išbando jo stiprumą, išryškina silpnąsias vietas ir, kaip inspektorius, patikrina, ar ten viskas stabilu, ar viskas tvarkoje.

Daugelis gyvenimo įvykių nutinka Saturno perėjimas per kampinius horoskopo taškus, taip nustatant, kaip žmogus elgėsi, kai planeta buvo tam tikrame kvadrante. Tiesą sakant, sąlygiškai, Saturno požiūriu, visas žmogaus gyvenimas jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas skirtas spręsti namo, kuriame stovi Saturnas, problemą ir užduotį, kurią jis iškėlė žmogui. Tiesa, po kaip ši užduotis atliekama, žmogus išsprendžia kitą užduotį - Namą, kuriame stovi Šiaurės mazgas.

Pagal tradiciją Saturnas, kur nors pasirodęs, atima iš žmogaus ką nors brangaus, prie kurio jis yra prisirišęs, pasineria į depresiją, susijusią su šia netektimi arba apskritai kyla dėl nežinomų priežasčių. Horoskopo nuostolius dažnai nurodo tranzito Saturno jungtis su horoskopo kampais. Kadangi tokie taškai yra savotiškas įprasto ciklo dubliavimas, ir tai siejama su krizėmis, tada, kai planeta praeina pro kampus, žmogus taip pat susiduria su nuostoliais.

Be to, iki 30 metų šie nuostoliai suvokiami skaudžiau ir aštriau nei po šio amžiaus. Vaikystėje, kai Saturnas praeina pro kampus, tokius įvykius vaikas suvokia kaip suaugusiųjų siaubą, tai yra tokius įvykius, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių jis negali kontroliuoti, ir net nežino, ką su jais daryti.

Pavyzdžiui, vaikas gimsta šeimoje, o visas tėvų dėmesys automatiškai perkeliamas į mažąją. Vyresnis vaikas jaučiasi atstumtas ir netenka meilės, rūpesčio ir dėmesio.

Arba tėvas palieka šeimą. Vaikas dar negali suprasti, kodėl ir kaip tai atsitiko. Arba jis siunčiamas į internatą, darželį ar mokyklą, kur jam nejauku ir neaišku, kodėl tėvai taip pasielgė. Žinoma, tuo pat metu vaikas bando savyje rasti priežastį ir daro išvadą, kad jis blogas, kad jei elgtųsi kitaip, tėvai vis tiek gyventų kartu.

Kai Saturnas kerta ASC, įmanomas bet koks įvykis, susijęs su šeima, asmeniniu gyvenimu, ir tai daugeliu atžvilgių jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas nepritekliaus atspalvį. Pavyzdžiui, vyras išvyksta pas kitą. Arba žmonės tiesiog išsiskiria arba išsiskiria. Taigi, Saturnas kerta Asz ir įeina į 1 -ąjį namą. Saturnas I namuose. Už nugaros - netektis, moralinė trauma. Ir Saturnas šiuo metu pradeda peržiūrėti patį žmogų.

Šiuo metu žmonės dažniausiai traukiasi į save, tampa nebendraujantys, paniurę, užsisklendę, nebendraujantys. Tiksliau, žmogus nelinkęs užmegzti kontakto.

Saturnas pirmajame name dažnai sukelia labai populiarią būklę, vadinamą depresija. Nenoriu su niekuo bendrauti - neturiu jėgų bendrauti. Po traumos žmogus dažniausiai tampa nepasitikintis ir linkęs į blogiausią.

Neatsigavęs po netekties, jis negali patikėti, kad jam gali būti gerai. Jis linkęs matyti pasaulį niūriais tonais, yra linkęs į pesimizmą, negatyvizmą ir apskritai nesitiki iš pasaulio nieko gero.

Tranzito Saturnas, įžengęs į pirmąjį namą, sustiprina baimes. Vienas iš jų - baimė likti vienam. Ypač jei žmogus ką tik patyrė nuostolių.

Todėl žmogus dažnai bijo naujų kontaktų, blogai suartėja su žmonėmis. Taigi susiaurėja jau esamas kontaktų ratas. Žmogus tarsi pasmerkia izoliacijai, ir jis izoliuojasi, priešingai nei 12 -ojo namo situacija, kai izoliacija yra privaloma. Be to, Saturnas 1-ajame name dažnai žmogui sukuria situacijas, kurios reikalauja savitvardos ir savidrausmės.

Tai yra, žmogus turi kurti pats. Taip atsitinka, kai, pavyzdžiui, žmogus atsiduria svetimoje aplinkoje - jis siunčiamas mokytis į užsienį arba tiesiog į kitą mokyklą jei tai vaikaspavyzdžiui, į internatinę mokyklą ar ten, kur tam tikros disciplinos mokymo lygis.

Arba jei jau suaugęs jis imasi rimto ir atsakingo verslo ir yra atsakingas už kitus žmones. Arba jis gauna darbą, kuriame yra griežta disciplina, tu negali vėluoti, o tu turi arti nuo ryto iki vakaro. Taigi šioje versijoje asmuo privalo susiburti ir pasistengti dėl savęs, ir nemažos.

Žinoma, gyventi ir dirbti esant nuolatiniam stresui yra labai sunku. Saturnas II namuose. Kai Saturnas įeina į 2 -ąjį namą, įvyksta gedimas, sumažėja energija.

Net jei žmogus randa laiko pailsėti, jis vis tiek negali išsimiegoti, jį kankina nuolatinis nuovargis, letargija, mieguistumas. Ir jam atrodo, kad jo gyvybingumas, ištekliai niekada nebus atkurti. Šiuo metu žmogui, kaip ir orui, reikia gero poilsio, gero miego, reguliarios geros mitybos nes jo energija taip pat atkuriama per maistą. Kai tranzitinis Saturnas eina per 2 -ąjį namą, atsiranda ligų, kurios vėliau pereina į lėtinę formą.

Ypač jei antrajame name apsilanko kita planeta. Pavyzdžiui, Marsas Tokioje padėtyje jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas Saturnas ugdo imunitetą, ir dažnai nutinka taip, kad žmogus tiesiog neišeina iš peršalimo ligų. Žinoma, Saturno tranzitas sukelia pinigų problemų. Pavyzdžiui, atlyginimai staiga sumažinami arba dėl staigių išlaidų nuolat nepakanka pinigų arba tam pačiam gydymui reikia daug pinigų. Ir būna, kad žmogus dėl kokių nors priežasčių, net būdamas geras specialistas, negali gauti darbo.

Saturnas III namuose. Tai taip pat yra savotiška izoliacija. Čia žmogų meta iššūkis kasdienybei. Nesutvarkytas, nesusitvarkęs - žmogus su juo kovoja, bet viskas nesiseka. Atrodo, kad jis įklimpsta į kasdienį gyvenimą, kasdienes smulkmenas. Šią izoliaciją visai nediktuoja depresija ir nenoras bendrauti, o tiesiog kasdienis krūvis, kai žmogus tiesiog fiziškai neturi laiko bendrauti. Šiuo metu gali būti daug kontaktų, bet labai paviršutiniški, seklūs.

Rankos tiesiog nepasiekia gilaus kontakto. Šiuo metu santykiai su artimais giminaičiais dažnai būna sudėtingi. Ir vis dėlto - Saturno įtaka atsispindi žmogaus gebėjime suvokti ir įsisavinti informaciją, gaunamą iš išorės. Atmintis yra labai sutrikusi. Tai ypač pastebima tarp studentų ir moksleivių - kai tik tranzitinis Saturnas palieka 3 -ąjį namą, mokinys akimirksniu tampa puikiu C klasės mokiniu.

Neįtikėtinai sunku studijuoti ir suvokti naują medžiagą tokiu laikotarpiu. Iš išorės atrodo, kad informacija patenka į vieną ausį ir saugiai išeina į kitą. Smegenys yra tarsi klampi aplinka, per kurią niekas iš išorės negali prasiskverbti.

Iš viso to, kas išdėstyta pirmiau, susidaro įspūdis, kad tranzitinis Saturnas nieko gero neduoda. Juk kenksminga planeta. Ir vis dėlto tai priklauso nuo to, kaip tai vadinate.

Ir nors Saturnas atlieka savo reviziją, bet kai jis eina per Namą, žmogus įgyja būseną ar situaciją, kurią sukelia ši planeta. Žiūrėk, būdamas 1-ajame name, Saturnas mus moko organizuotis, o vienatvės būsenoje ragina pasigilinti į save, atsigręžti į savo vidinį pasaulį. Trečiajame name Saturnas apsaugo mūsų smegenis nuo nereikalingos informacijos gavimo, kad galėtume suvirškinti ir susisteminti tai, kas jau yra, taip pat moko mus atlaikyti kasdienio svorio netekimas 55kg spaudimą ir gyventi taip, kad galėtume susidoroti su daugybe smulkmenų.

Kai Saturnas išeina ar praleidžiant maistą galima numesti svorio namų, žmogus turi atitinkamų įgūdžių.

Tai tarsi kopimas į kalnus. Kartais tokį įvykį lydi artimųjų netektis, jų liga, bėdos namuose, sunkumai dėl būsto. Tačiau toks pasaulinis įvykis gali neįvykti - tam reikalingi kiti astrologiniai patvirtinimai. Daug kas priklauso nuo to, kiek prieš tai žmogus išmoko daryti tai, ką jam pasiūlė Saturnas, eidamas pro ankstesnius Natalės namus. Jei, pavyzdžiui, III namuose jis neišsprendė problemų su artimaisiais, pagaliau pradėjo savo gyvenimą ir net metė studijas, tada neigiamo įvykio tikimybė, kai Saturnas kerta IC, didėja.

Kai tranzitinis Saturnas eina per 4 -ąjį namą, dažnai pablogėja gyvenimo sąlygos arba konfliktai šeimoje. Tarkime, namuose atsiranda naujų žmonių, ir jie tampa perpildyti - gimsta vaikas, tuokiasi sesuo arba brolis, o ji ar jo sutuoktinis persikelia į jūsų teritoriją.

Kartais retais atvejais žmogus praranda namus, atsiduria nakvynės namuose arba yra priverstas išsinuomoti butą ar kambarį. Čia, jei jums tai patinka ar ne, turėsite išspręsti būsto klausimą. Likimas privers. Ir čia, paradoksalu, bet tranzitinis Saturnas gali padėti žmogui gauti nuolatinį būstą, nes ši planeta, kaip žinia, yra atsakinga ir už nekilnojamąjį turtą. Toks įvykis vyksta prieš Saturnui išeinant iš namų. Taigi Saturnas ne tik atima, bet ir duoda. Žinoma, jei žmogus dėl to stengiasi ir ne tik plaukia gyvenimo tėkme.

Saturnas 5 -ajame name Kai Saturnas patenka į gimimo diagramos V namus, jo veiksmas šiek tiek primena buvimą 1 -ajame name. Pirma, savotiškas emocinis atsiribojimas, susvetimėjimas ir šaltumas. Antra, tai, kad laisvas laikas visiškai išnyksta. Šiuo laikotarpiu turite sutaupyti pinigų, gyventi taupymo režimu, apsiriboti daugybe norų ir malonumų.

Kai tranzitinis Saturnas yra 5 -ajame name, jūs negalite įsitraukti į rizikingus pinigų projektus, žaisti kazino laimėjimas tokiais atvejais yra abejotinas ir loterijoje, kituose azartiniuose lošimuose. Šiuo metu moterys turi problemų su pastojimu, vaikų susilaukimu ir, jei tokių yra, auklėjimu. Geriau susilaikyti nuo nėštumo ir gimdymo tokiu metu, nes didelis problemos ir komplikacijos jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas procesų metu. Tranzito Saturnas 5 -ajame name taip pat sukelia sunkumų meilėje - išsiskyrimas, mylimo žmogaus susvetimėjimas, jausmų atvėsimas, mylimo žmogaus netektis.

Nors kartais kaip tik toks tranzitas suteikia ilgalaikį stabilų meilės romaną, tačiau su problematišku, emociškai šaltu ir užsisklendusiu žmogumi. Saturnas 6 -ajame name Tranzito Saturnas 6 -ajame name suteikia labai įdomią situaciją. Žinoma, kad šie namai yra atsakingi už darbą ir ligas. Kai tik Saturnas kerta 6 namo sieną, pats darbas suranda žmogų tuo atveju, jei prieš tai jis neturėjo nuolatinio darbo. Tačiau kai tik žmogus atsistatydina, iškart prasideda ligos, dažniausiai lėtinės, sunkiai įveikiamos.

Kai tik vėl einame į darbą, visos ligos kažkur išnyksta. Ypač verta sustoti ties darbu. Jei prieš Saturno įėjimą į 6 -ąjį namą žmogus turėjo nuolatinį darbą, tada jame prasideda sunkumai - atlyginimas vėluoja, jis netikėtai sumažėja arba pasikeičia vadovybė, o naujasis pradeda veržti varžtus. Kartais tokio tranzito metu žmogui sumažėja darbuotojų, arba jam siūloma pereiti į kitą darbą - esant prastoms sąlygoms, mažesniems atlyginimams, kartais pažeminus pareigas.

Saturno tranzitai namuose ir aspektai. Saturno tranzitai per horoskopo namus Transit Saturn 5 name Saturno tranzitas yra mūsų gyvenimo kelias ir mūsų pamokos. Saturno tranzitas per I namą Kai Saturnas praeina pro šį namą, po senosios tvarkos išformavimo, kai Saturnas buvo 12 -ajame name, sukuriama nauja tvarka.

Šio tranzito metu gali būti tiek mažai apmokamų, tiek gerai apmokamų darbų. Bet bet kokiu atveju darbui bus skirta daug laiko ir pastangų.

Kai Saturnas pateks į 6 -ąjį namą, artimieji gali susirgti, ir jums reikės nuolat juos prižiūrėti arba eiti į ligoninę. Apskritai pridedama atsakomybės našta.

jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas

Moksleiviams pastebimas tas pats efektas, kaip ir einant į 3 -ąjį namą - kai tik Saturnas palieka 6 -ąjį namą, studentas tampa puikiu mokiniu. Taigi, tranzitinis Saturnas praėjo antrąjį gimimo diagramos kvadrantą. Kokius įgūdžius turėjai lavinti pagal griežtus jo nurodymus? Būdamas 4 -ajame name Saturnas mus mokė, kaip organizuoti savo erdvę, ginti savo teritoriją, kurti santykius su tėvais, rūpintis namais, atkurti ir palaikyti tvarką namuose.

Esame raginami neapleisti laisvo laiko, išmokti jį vertinti, taip pat priimti artėjantį laiką savo vaikų nepriklausomybę. Viena iš sunkiausių užduočių yra emocinis artimo žmogaus atskleidimas ir, ko gero, savęs atskleidimas, kuris kartais būna dar sunkesnis.

Šeštajame name mes patys turime rasti mums tinkamą ir tinkamą gydymą, susidoroti su liga ar atlaikyti beprotišką darbo grafiką. Saturnas septintame name Kai Saturnas kerta Dsc, paprastai yra tik vienas praradimas - mylimas žmogus. Geriausiu atveju staiga palieka arba išnyksta. Blogiausiu atveju jis miršta. Nors kartais nežinoma, kas blogiau. Tačiau šio praradimo gali ir jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas. Ir vietoj to gali įvykti stipri ir ilgalaikė sąjunga.

Viskas priklauso nuo to, kas įvyko prieš Saturno įžengimą į 7 -ąjį namą. Jei prieš tai buvo nuolatiniai ilgalaikiai ir stabilūs santykiai, o per Saturną per Dsc žmonės nesiskyrė, greičiausiai jie susituokė.

Jei jie neturi pakankamai bendravimo patirties, jiems gresia išsiskyrimas. Tranzitinis Saturnas taip pat reiškia vienatvę, jei žmonės išsiskyrė prieš pat Saturno įėjimą į 7 -ąjį namą. Kai Saturnas eina per 7 -ąjį namą, neturėtumėte tikėtis perspektyvios pažinties, vedančios į santuoką. Jei žmonės ilgą laiką gyvena santuokoje, tai šiuo atveju, praeinant Saturnui 7 -ajame name, gali atsirasti jausmų atšalimas ir susvetimėjimas vienas nuo kito, o tai santuoką paverčia įpročiu ir nuobodžių pareigų visuma.

Šiuo metu iš pasąmonės atsiranda visa baimių gama ir gali nebūti jokių kritinių išorinių įvykių. Šios planetos tranzitas dažnai siejamas su finansinės padėties pablogėjimu, pinigai, kurie anksčiau buvo lengvai duodami, pradeda ateiti sunkiai, jūs turite atidirbti kiekvieną centą.

Be papildomų nepalankių aspektų, patiriami dideli nuostoliai pvz. Labai dažnai šiuo metu vyro finansinė padėtis kenčia dėl moterų - jis praranda savo verslą, svorio netekimas nėščioms moterims pinigų sumą, gali būti atleistas iš darbo. Ne mažiau paplitęs variantas ypač mūsų šalyje yra pinigų praradimas pasirinkus negrynuosius pinigus, kai žlunga bankas, kuriame laikomi pinigai, arba užšaldoma sąskaita.

Žinoma, 8 -ajame name esant tranzitiniam Saturnui, žmonės, atsidūrę tokioje situacijoje, dažnai patenka į skolas. Saturnas X namuose suteikia mums galimybę padaryti karjerą. Žinoma, tai siejama su paaukštinimu. Tačiau kartais Saturnas keičia valdžios institucijas su sunkumais.

Jei žmogus negali pakęsti neteisybės ir priespaudos, jis turi pakeisti darbą. Beje, kalbant apie šeiminę padėtį, jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas Saturnas MC taip pat gali žymėti santuoką - oficialų naujo statuso įgijimą. Tranzito Saturnas 10 -ajame name dažnai susijęs su įvykiais namuose, su artimaisiais.

Tačiau, skirtingai nei tranzitas per 4 -ąjį namą, vargu ar Saturnas čia praras namus, jis gali atnešti artimo giminaičio, įskaitant vieną iš tėvų, mirtį šiuo atveju žmogus tampa našlaičiu, t. Saturnas XI name Tranzito Saturno veiksmas XI namuose yra panašus į jo veiksmą 9 -ajame - žmogaus mintys ir idealai tampa kasdieniški, prasideda pragmatizmo laikotarpis.

Tie, kurie buvo debesyse, nusileidžia į žemę. Kartais tai atsitinka labai skausmingai - juk žmogaus svajonės sunaikinamos. Šiuo metu kyla konfliktų su valstybinėmis organizacijomis ar institucijomis mokesčių inspekcijaarba jis pats prisijungia prie bet kurios iš jų.

Važiuodamas pro 11 -ąjį namą, Saturnas išbando draugiškų santykių stiprybę. Dažnai žmogus netenka daug draugų, net ir tų, su kuriais sieja ilgametė draugystė.

Apskritai tranzitinis Saturnas 11 -ajame name nėra jo blogiausia padėtis, tačiau, deja, jis susijęs su nusivylimais. Čia sunku pasakyti, kurie įvykiai yra susiję su Saturnu, o kurie - ne.

Dažniausia situacija yra tada, kai žmogų pradeda užpilti bėdos skirtingo pobūdžio : savo ir artimųjų ligos, pablogėjusi finansinė padėtis ir susijusios su jomis skolos, persekiojimas, reputacijos praradimas, artimųjų mirtis ir dar daug įvairių smulkių bėdų, kurioms kartu būdinga bendra sąvoka "nesėkmė".

Biologija Kaip išvengti neigiamos tranzito Saturno įtakos? Tranzito Saturnas namuose: kaip išvengti neigiamos įtakos? Tranzito Saturnas 5 -ajame Ožiaragio name. Pagrindinis principas:struktūra, atsakomybė, įsipareigojimai, autoritetas, statymas, formavimasis, žmogaus padėties gyvenime stiprinimas, oiatsakomybė už pakartotinį įvertinimą, pasireiškimą ir sėkmę.

Šiuo laikotarpiu atsirandančios ligos savo pobūdžiu yra panašios į ligas, kai Saturnas praėjo 8 -ąjį namą - jos turi karminę prigimtį. Visa tai nesiseka dėl to, kad Saturno perėjimo per aštuntąjį ir dvyliktąjį namą laikotarpiu karma pradeda išpakuoti. Ir čia bėdų skaičius tiesiogiai priklauso nuo to, kiek žmonių surinko per pastaruosius 29 gyvenimo metus, tai yra, per visą Saturno perėjimo per visus horoskopo namus laikotarpį.

Jei jis turi rimtą karminę skolą, tada, kai Saturnas patenka į 12 -ąjį namą, žmogus atsiduria priverstinėje izoliacijoje, o tai įmanoma, pavyzdžiui, ligoninėje, kalėjime ar priverstinai išvykti į užsienį.

Kokias užduotis Saturnas mums leidžia išspręsti eidamas per 4 -ąjį kvadrantą? Išmokite valdyti žmones, išbandykite lyderio vaidmenį, supraskite tikrosios draugystės prasmę ir supraskite savo asmenybės ribas nes draugystės iširimas visada siejamas su asmens ribų pažeidimudalis iliuzijas ir idealias idėjas, trukdančias gyventi ir judėti į priekį, ir spręsti karmines problemas, einant Saturnui per 12 -ąjį namą.

Saturno tranzitas yra mūsų gyvenimo kelias ir mūsų pamokos. Saturno tranzitas per I namą Kai Saturnas praeina pro šį namą, po senosios tvarkos išformavimo, kai Saturnas buvo 12 -ajame name, sukuriama nauja tvarka. Kai Saturnas priartėja ir užmezga ryšį su Pakilėju, dažnai patiriate tai, kas jus nuveda į žemę, o tai leidžia suvokti jūsų veiksmų rezultatus ir ankstesnius elgesio modelius, todėl gali paskatinti prisiimti daugiau atsakomybės už save ir tavo veiksmai.

Paprastai kai kurios išorinės aplinkybės verčia jus susidurti su svarbiais tiesioginiais faktais ar situacijomis, kurios praeityje galėjo būti nepastebėtos arba savaime suprantamos. Šio tipo patirtis yra ilgo etapo, per kurį pradedama suvokti kai kurias praktines tiesas apie save, etapas. Kadangi šiuo metu dauguma žmonių geriau suvokia savo trūkumus ir poreikius tolesniam vystymuisi, tai dažnai yra laikotarpis, kai asmuo aktyviai ieško kitų atsiliepimų, kad susidarytų aiškesnis vaizdas, kas jie iš tikrųjų yra.

Žmogus gali prašyti šio atsiliepimo iš draugų, tačiau dažnai tai būna vizito pas konsultantą, psichoterapeutą, astrologą ir kt. Trumpai tariant, tai yra laikotarpis, kai realistiškiau žiūrite į save, bandote įsivaizduoti, kokį savastį norite sukurti, ir pradėti kurti naują save per koncentruotas pastangas ir sąžiningą savigarbą.

Tai yra laikotarpis, kai jūs rimtai kreipiate dėmesį į save, laikas, kai pradedate pažinti save giliau nei anksčiau, laikas daugiau sužinoti apie savo individualius sugebėjimus. Saturno tranzitas per 12 ir 1 namus dažnai yra asmeninės krizės laikotarpis, atgimimo procesas, kuris gali trukti iki penkerių metų.

Per visą šį laikotarpį senoji asmenybės struktūra yra negrįžtamai palikta, tačiau naujos struktūros atsiradimas ir naujas būdas tai, kaip jūs priartėsite prie gyvenimo ir išreikšite save, labai priklausys nuo to, koks sąžiningumas šiuo metu jums atrodo.

Manau, kad visas laikotarpis, kai Saturnas yra 12 ir 1 namuose, turėtų būti laikomas vienu iš pagrindinių pereinamųjų žmogaus gyvenimo etapų, todėl tikslinga sieti Saturno vertę 1 -ajame name su tranzitu Saturnas eina per 12 -ąjį namą, nei kiekvieną etapą laikyti atskiru laiko periodu.

Susirinkimas yra tinkamas apibūdinti Saturną 1 -ajame name, nes - kai Saturnas išeina iš 12 -ojo namo - žmogus dažnai jaučiasi kaip naujagimis vaikas, atviras viskam, be galo smalsus, tačiau taip pat neturi daug disciplinos ar struktūros individualume.

Nauji potencialai, atsiradę 12 -ojo namo etapo metu, vis dar nėra integruoti į darnią, funkcionalią visumą. Kai Saturnas įžengia į 1 -ąjį namą, dažnai pajunti poreikį kuo nors tapti, aktyviau dirbti, kad galėtum tobulėti, o ne likti atviroje, bet pasyvioje, 12 -ojo namo simbolizuotoje egzistencijos būsenoje. Žmogus dažnai labai stengiasi ugdyti naują individualumo jausmą, naują, gilesnį pasitikėjimo lygį; ir dažnai, kai Saturnas ateina į 1 -ojo namo pabaigą, galima patirti ar susitikti su žmogumi, kuris paskatins žmogų aiškiau suvokti jo visumą.

Šis naujas integracijos ir vidinės stiprybės jausmas grindžiamas gilesniu suvokimu apie išliekamąsias vertybes ir stipresniu asmeninio įsipareigojimo jausmu bei individualumo esme. Kai Saturnas kerta Ascendentą ir lieka 1 -ajame name, dažnai įvyksta pastebimi fiziniai pokyčiai. Paprastas svorio metimas yra dažnas reiškinys, kartais toks, kad žmogus atrodo išsekęs. Fizinė energija dažnai būna gana menka, pasireiškianti nuovargiu, prastu virškinimu ir kartais jausmu pervargus.

Tačiau žmogus turi suvokti, kad tai yra palankiausių galimybių kurti naują kūną ir naują asmenybę laikotarpis, tačiau šis pastatas reikalauja disciplinos, atkaklumo ir daug darbo.

Mačiau, kad šio tranzito metu stiprūs ir sveiki žmonės buvo išnaudoti iki galo, jei nesiėmė priemonių, kad pagerintų savo sveikus įpročius ir drausmintų gyvenimo ir valgymo įpročius. Bet aš taip pat mačiau silpnus ir sergančius žmones, kurie šiuo laikotarpiu pradėjo sveiką režimą, todėl net prieš Saturnui paliekant 1 -ąjį namą buvo puiki sveikatos būklė ir gausu energijos!

Kitaip tariant, Saturno perėjimas per 1 -ąjį namą gali būti laikomas pagrindiniu Saturno ciklo etapu, nes šiuo konkrečiu gyvenimo laikotarpiu mes iš esmės sukuriame tokį žmogų, kokiu norime būti, ir suprantame, kokio tipo žmogaus mūsų karma reikalauja, kad mes būtume. Vadinasi, visas asmens dalyvavimas ir veikla išoriniame pasaulyje likusiais 29 metų ciklo laikotarpiais tiesiogiai išaugs iš vertybių, su kuriomis asmuo save siejo, ir iš tokio charakterio, kurį jis sukūrė per šį laikotarpį laikotarpis.

Bet, žinoma, beveik visada būtina, kad asmuo bet kokiu pastebimo asmeninio virsmo ir spartesnio augimo laikotarpiu tam tikru mastu atsiribotų nuo įsitraukimo į išorinį pasaulį. Taip pat reikėtų pažymėti, kad šiuo metu labai dažnai žmogus pradės dirbti tam tikra tema, interesų sritimi ar ilgalaikiu tikslu, kuris ilgainiui peraugs į profesiją ar pagrindinį siekį planetai. Tai, kas kažkada buvo žmogaus pagrindiniai siekiai ir ilgalaikiai tikslai, kai Saturnas yra ame name, paprastai yra išmesti į pražūtį arba laikomi tuščiais, o nauji tikslai ir profesiniai interesai pradeda formuotis, kai Saturnas praeina pro 1-ąjį namą.

Asmuo dažnai nežino, kad šie nauji interesai ateityje vaidins tokį svarbų vaidmenį, tačiau dažnai atrodo, kad šiuo laikotarpiu asmuo yra nukreiptas į tam tikrus darbus, jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas jei jis jaučia tam tikrą pasipriešinimą tokiam darbui.

Saturno tranzitas per II namą Kai Saturnas įžengia į antrąjį namą, savęs priežiūros laikotarpis baigiasi ir dažnai jaučiamas palengvėjimo jausmas, taip pat stipresnis jausmas, kad dabar turite pradėti dirbti, kad būtumėte produktyvūs. Jaučiu, kad puikiai suprantu, kas esu dabar, ir svarstyti šį klausimą bus tik savęs leidimas.

Vadinasi, žmogus, einantis Saturno keliu per antrąjį namą, paprastai turi stiprų norą susisteminti savo finansinę padėtį, investuoti sunkų darbą, kad užtikrintų ar išvystytų tam tikras pajamas, išsaugotų investicijas ar pragyvenimo šaltinius.

Paprastai tai yra laikas, kai žmogus nuo pat pradžių pradeda kurti naują verslą, įsitraukia į tam tikrą pameistrystę formaliai ar neformaliai arba įgyja praktinį mokymą, kuris galiausiai leis asmeniui uždirbti daugiau pinigų. Kitaip tariant, tai yra laikotarpis, padedantis pamatus žmogaus patikimumui ir stabilumui materialiame pasaulyje; ir nors žmogaus pajamos gali būti nelabai didelės, kai bus atliekamos tokios parengiamosios pastangos, ir nors žmogus gali jausti didelį nerimą dėl pinigų ir kitų patikimumo veiksnių, plačiai paplitę teiginiai apie šią Saturno padėtį, kalbant apie skolas, skurdą ir didelę nelaimę, mano nuomone, yra labai perdėti.

Dauguma žmonių šioje gyvenimo srityje jaučia Saturno spaudimą, tačiau dauguma klientų, su kuriais teko susidurti, labai praktiškai sprendė šiuos rūpesčius ir nepatyrė ypač didelių finansinių sunkumų. Tiesą sakant, mano klientas laimėjo 15 USD konkurse, kai Saturnas buvo jo 2-ajame name, o daugelis kitų klientų per tą laiką pradėjo verslą ar naujus mokymus, o tai galiausiai paskatino juos plačiai klestėti. Per tą laiką daug kas nutinka, kad finansinė būtinybė asmeniui tampa realesnė, o kai kurios praktinės išgyvenimo pamokos kyla dėl būtinybės spaudimo.

Tai, kaip esate pasiryžęs pasirūpinti savo materialiniais poreikiais šio etapo pradžioje, turės didelę įtaką tam, ką patiriate šiuo laikotarpiu.

Nauda gali jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas akivaizdi ne iš karto; bet jei susidursite su poreikiu sukurti finansinę ir patikimą struktūrą, neatsižvelgdami į tikras asmenines išlaidas, tai, kas statoma dabar, jums gali tarnauti daugelį metų. Saturno tranzitas per antrąjį namą savo prasme neapsiriboja tik materialiais dalykais, bet - kadangi tai yra gyvenimo sritis, kurią dauguma žmonių patiria labiausiai tiesiogiai - aš sutelkiau dėmesį į šį tranzito aspektą.

Tačiau galime sakyti, kad tai yra lėto, bet patikimo visų rūšių materialinių ir psichologinių išteklių kaupimo metas, kurie visi gali prisidėti prie pasitikėjimo savimi, pagrįsti žiniomis, kokios paramos ieškote sau ir kokį gilesnį supratimą ir turimus išteklius galima panaudoti einant per gyvenimą. Taip pat laikas kritiškai įvertinti, kaip anksčiau panaudojote tam tikrus įgūdžius ir idėjas 2 -asis namas yra 12 -as nuo trečioar jie jums gerai tarnavo ir leido ką nors sukurti, ar buvo tiesiog nenaudingi ir nepraktiški.

Jei jie pasirodo vertingi ir jei žmogus nukreipia savo dėmesį į užduotis, jis dažnai patiria tam tikrą savo finansinės padėties sustiprėjimą, kai Saturnas pradeda išeiti iš šių namų.

Saturno tranzitas per III namą Kai Saturnas pradeda trečiąjį namo tranzitą, jausmas, kad daugelis praktinių problemų, kurios ilgą laiką buvo atkreipusios dėmesį, jau buvo išspręstos, leidžia žmogui pradėti investuoti savo energiją į naują mokymąsi, kuris padidins gylį. Šis laikotarpis paprastai nesijaučia toks sunkus kaip Saturno tranzitas per ankstesnius žemiškus namus, nors santykinė trečiojo namo fazės svarba priklauso nuo to, ar žmogus yra intelektualiai orientuotas, ar dalyvauja bendravimo ar kelionių darbe.

Šiuo laikotarpiu dažnai pastebimas beprasmis nerimas, paprastai išryškėja jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas koks netikrumas dėl žmogaus nuomonės ar žinių gilumo.

Tai laikas, kai žmogus turėtų sutelkti dėmesį į naujų faktų, naujų idėjų ir naujų įgūdžių mokymąsi, kurie suteiks gilumo ir praktiškumo jo intelekto išraiškai. Tai puikus laikotarpis tyrimams ar bet kokiam giliam apmąstymui; paprastai dedama daug pastangų struktūrizuojant savo edukacinius planusmokymo ar rašymo metodus ar savo idėjų išreiškimo formas.

Vis daugiau dėmesio skiriama rimtai analizei, praktiniam mąstymui ir gebėjimui aiškiau išreikšti savo idėjas. Daugelis žmonių pastebi, kad per šį laikotarpį jie lieka budėti ir skaito daugiau, kai kurie žmonės mano, kad keičiasi ne tik bendravimo būdas, bet net jų balso tonas. Šiuos pokyčius lemia žmogaus jausmas, kad jiems reikia sukurti tvirtesnę struktūrą, kuria remtųsi idėjos ir nuomonės. Todėl asmuo dažnai imasi daug švietimo veiklos arba užsiima privačiais tyrimais, kurie gali tarnauti jo tikslui; nes net jei daugelis per šį laiką įgytų idėjų, faktų ir įgūdžių gali būti nenaudojami ateityje, susipažinimas su tokia įvairia technika ir požiūriu suteikia platų žinių pagrindą, leidžiantį jam palyginti ir vertinti teorijaskoncepcijos ir metodai, pagrįsti asmenine patirtimi.

Šiuo laikotarpiu taip pat reikia išsamesnio mokymo ar tyrimų, kad būtų sustiprintas asmens pasitikėjimas savo intelektu; nes anksčiau žmogus galėjo išreikšti savo nuomonę ar idėjas abstrakčiai, neturėdamas tiesioginės patirties, suteikiančios jomis pasitikėjimo. Daugeliu atvejų tai taip pat yra didėjančios kelionių veiklos laikotarpis, atsirandantis dėl asmens profesijos reikalavimų, šeimos skolos ar kitų pareigų.

Šiuo laikotarpiu žmogus linkęs tiksliai nustatyti, kokios yra įvairių santykių su draugais ir pažįstamais ribos. Saturno tranzitas per ketvirtąjį namą Saturno tranzitas per 4 -ąjį namą yra laikas nusileisti prie patikimumo ir išlikimo pagrindų, laikas prisiderinti prie savo pagrindinių priklausomybės ir ramybės jausmo poreikių.

Jūs esate linkęs rimčiau imtis savo vietos bendruomenėje ir dažnai bandote puoselėti saugumo ir tvarkos jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas savo namų aplinkoje.

Natūralu, kad tai gali reikšti daug įvairių dalykų skirtingi žmonėstačiau paprastai yra dvi dėmesio sritys, susijusios su būstu: 1 namų fizinė būklė ir konstrukcija gali atrodyti netinkama jūsų tikslams, tokiu atveju dažnai imatės veiksmų, kad kažkaip pakeistumėte namų situaciją, dažnai statydami kažkas namuose ar kieme ar kartais net persikėlimas į kitą namą; 2 jūsų pareigos šeimai riebalų deginimas espresso tikresnės ir būtinesnės, galite jaustis suvaržyti savo aplinkoje, o tai gali būti užuomina, kad jums reikia toliau apibrėžti ne tik savo namų, bet ir gyvenimo siekių ribas 10 -asis namas - poliarinė priešingybė 4 -ajai.

Iš esmės, ketvirtojo namo Saturno tranzitas yra laikas, kai turite padėti pamatus bet kokiems ilgalaikiams siekiams ir nuspręsti, kokių veiksmų reikia jūsų karjeroje. Tai gali lemti jūsų verslo perkėlimą arba bent jau aplinkos, kurioje dirbate, pertvarkymą.

Paskutinė pastaba apie ketvirtąjį namą yra ta, kad žmonės dažnai patiria tiesioginę karmą per tą laiką, susijusį su jų praeities kūrybinėmis pastangomis ir arba meilės reikalais.

Tai galima paaiškinti laikant 4 -ąjį namą 12 -uoju nuo 5 -o. Saturno tranzitas per V namą Saturno tranzitas per 5 -ąjį namą iš dalies panašus į tranzitą per ankstesnius ugnies namus 1 -asisnes tai yra labai rimtas laikas, susijęs su savimi, o dažnai sumažėja gyvybingumas ir dvasinė energija.

Kadangi 5-asis namas yra susijęs su Liūtu ir Saule, šis tranzitas pastebimai veikia žmogaus džiaugsmo, spontaniškumo ir gerovės jausmą. Kai kurie žmonės skundžiasi, kad per šį laikotarpį jiems niekada nebuvo smagu ir jie jautėsi nemylimi ir nepakankamai įvertinti. Tokie jausmai tampa suprantami, kai suprantame, kad esminė šio tranzito prasmė yra suvokti, kaip mes naudojame savo gyvybingumą visose gyvenimo srityse: savo fizinę ir seksualinę energiją, emocinę meilės energiją ir visas kitas kūrybinės energijos formas.

Tai nereiškia, kad staiga patiriame visokių blokadų ir suvaržymų, kurių dar niekada nejautėme; šiuo laikotarpiu mes labiau linkę suvokti, kurie užblokavimai ir baimės paprastai išeikvoja mūsų energiją arba trukdo išreikšti mūsų kūrybines galias ir meilę.

Trumpai tariant, tai metas susidurti su baimėmis ar įpročiais, kurie privertė mus jaustis netekusiais energijos, kūrybiškai nusivylusių, nevertų meilės ar nemylimų. Tai laikas, kai reikia labiau įsigilinti į mūsų išraiškos formą - laikotarpis, kai turime stengtis padaryti gilų įspūdį kitiems drausmingais ir atsakingais veiksmais, o ne tik dramatiškais pliaukštelėjimais ir tuščiais šou.

Saturno spaudimas per šį laikotarpį sugrąžina mus į save, o tai daro įtaką mūsų vidinių meilės ir kūrybos šaltinių vystymuisi, o ne viltis išoriniame pasaulyje patenkinti šiuos poreikius. Jausmas, kad esi vienas ar nemylimas, vis dėlto gali nesąmoningai paskatinti ieškoti daugiau sutuoktinio, vaikų, artimųjų dėmesio; bet jūs galite tapti pernelyg reiklūs - dažniausiai to nesuvokdami - ir taip atstumti tuos žmones, su kuriais norite susieti, sukeldami atstūmimo jausmą.

Tačiau jei žmogus per šį laiką gali išreikšti savo giliausią meilę ir atsidavimą patikimu sąžiningumu, atsidavimu ir pastangomis, tai gali būti gilaus pasitenkinimo laikotarpis, nes galima suvokti, kad šiame pasaulyje nėra tikros meilės be lydinčio jausmo. Asmens meilės išraiška kitiems gali jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas labiau tėviška ir globojanti, tokie jausmai gali tapti ypač stiprūs vaikų atžvilgiu, nes tai yra laikas, kai reikia susipažinti su tikraisiais savo vaikų poreikiais ir jų giliomis pareigomis jiems.

Žmogus šiuo laikotarpiu dažnai traukia Saturno tipo žmones kaip galimus artimuosius, nes mms riebalų nuostolis jaučia tokį emocinį stabilumą, kokio jam šiuo metu trūksta. Tai gali būti tokia forma, kad jus traukia vyresnio amžiaus žmogus arba kažkas, kas turi stiprų Saturno ar Ožiaragio ženklą.

Saturno žmogaus atsiskyrimas, atsiskyrimas ir fantazijos neturintis elgesys gali būti patrauklus tuo metu, nes žmogus pamažu išmoksta būti nešališkesnis ir objektyvesnis, stengiantis patenkinti emocinius poreikius.

 1. Я не буду слушать его, - малышка проявила удивительный такт, - не хочу, чтобы вы с папочкой ссорились.
 2. Ar braškės padeda deginti riebalus
 3. Xs riebalų degintojas

Dėl per didelio vidinio spaudimo ką nors sukurti per šį laiką gali tekti drausminti savo kūrybinio darbo įpročius arba dėti daugiau pastangų, kad būtų atvertas kanalas jūsų kūrybinei energijai tekėti. Atėjo laikas suvokti, kad visi kūrybiniai darbai, kuriuos galbūt padarėte, praeis pro jus, o ne ateis tiesiai iš jūsų. Kitaip tariant, galime suvokti, kad - jei ką nors sukurti yra mūsų karma - turėtume tiesiog reguliariai dėti pastangas, kad kūrybinės jėgos galėtų išreikšti save per mus.

Tačiau to pasiekti sunku, nes paprastai šiuo laikotarpiu mes labai mažai tikime ir pasitikime, todėl esame linkę atsitraukti ar bijoti nesėkmės. Šiuo metu esame linkę daug rimčiau žiūrėti į gyvenimą visais jo matmenimis, nes esame linkę į save žiūrėti pernelyg rimtai.

Todėl dažnai tai yra kūrybinės blokados laikas, kai net puikūs rašytojai, menininkai ir kt. Kadangi 5 -asis namas taip pat yra žaidimų, pomėgių ir pramogų namai, Saturno tranzitas per šį namą taip pat turi įtakos šioms gyvenimo sritims. Perdirbimas šiuo metu bsh kūnas plonas dažnas reiškinys, nes žmogui sunku gaišti savo laiką, kad patiktų sau.

Kitais atvejais tai, kas kadaise buvo hobis, tampa produktyvesnis ir dažnai netgi virsta įprastu ir struktūruotu verslu. Kita šio laikotarpio prasmė atsiranda, kai 5 -ąjį namą laikome 12 -uoju iš 6 -ojo namo; todėl ankstesnio žmogaus darbo rezultatai ir tai, kaip efektyviai jis atliko savo pareigas, pradeda reikštis arba kaip malonumas esant giliam pasitenkinimo lygiui, ir kaip nuolatinis kūrybinės energijos srautas, arba kaip lengvabūdiška pramoga ir rizika veltui bandant dėl to, ko žmogus iš tikrųjų nenusipelnė per pastangas.

Saturno tranzitas per VI namą Saturno tranzitas per 6-ąjį namą yra reguliavimo ir žmogaus mąstymo, darbo ir su sveikata susijusių įpročių pokyčių laikotarpis. Žmogus iš vidaus arba spaudžiamas dažniausiai raginamas tapti labiau organizuotam ir disciplinuotam daugelyje praktinių gyvenimo sričių, bet ypač darbe ir sveikatos srityje.

Dažnai keičiasi darbo vieta arba keičiasi darbo struktūra, kaip ir erzinančios lėtinės sveikatos problemos. Aš dirbu taip efektyviai! Tiesą sakant, gebėjimas suprasti kartais yra toks aktyvus šiuo laikotarpiu, kad individas kenčia nuo depresijos ar psichosomatinės problemos kylančios iš per didelės savikritikos. Šią savikritiką skatina ir tai, kad per šį laikotarpį mes pradedame matyti, kad žmonės, su kuriais mes gyvename ir dirbame, iš tikrųjų galvoja apie mus.

Mes matome, ar iš tikrųjų esame naudingi, ar laikomi našta. Kitaip tariant, kadangi 6 -asis namas yra 12 -as iš 7 -ojo namo, mes geriau suvokiame įvairių santykių mūsų gyvenime rezultatus. Šeštoji Saturno ciklo namo fazė iš esmės yra susijusi su savęs apsivalymu visais lygmenimis. Daugelis sveikatos problemų, kylančių šiuo laikotarpiu, gali būti tiesiogiai susijusios su žmogaus mitybos įpročiais ir tokiu būdu dideliu toksemijos lygiu.

Šešto namo Saturno tranzitas yra puikus metas reguliuoti savo mitybą, mankštą ir kitus jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas sveikata susijusius įpročius arba ilgalaikėms badavimo ar valymo dietoms. Pagrindinis bruožas, kurį šiuo metu reikia žinoti, yra tas, kad bet kokios sveikatos problemos arba problemos, susijusios su darbo situacija yra konkrečios pamokos, parodančios, kokių pakeitimų reikia iš jūsų įpročių.

Kasdienybė ir ruošia jus kitam gyvenimo etapui, kuris prasidės, kai Saturnas pakils aukščiau gimtojo palikuonio į 7 -ąjį namą. Saturno tranzitas per VII namą Kaip ir Saturno tranzitas per bet kurį kitą namą, ši pozicija vienu metu gali pasireikšti įvairiais lygiais. Keletas mano klientų tuo metu pradėjo kurti verslo partnerystes, kurios paprastai finansiškai augo, kai Saturnas įžengė į 8 -ąjį namą. Šiuo laikotarpiu į visus santykius žiūrima rimčiau, žmogus dažnai ima prisiimti daugiau atsakomybės, kad išlaikytų savo tam tikrų santykių pusę.

Tačiau daugeliu atvejų daugiausia dėmesio skiriama asmeniniams santykiams ar santuokai. Kai Saturnas praeina per Palikuonį ir pradeda savo pusę ciklo per horizontą, dažnai suvokiama santykių poreikiai, apribojimai ir atsakomybė; šis laikas taip pat žymi žmogaus įžengimą į platesnį viešojo gyvenimo etapą. Jei asmuo priėmė bet kokius svarbius santykius kaip savaime suprantamus dalykus arba manė, kad šie santykiai neatitinka jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas poreikių, atėjo laikas juos spręsti realistiškiau.

Saturno tranzitas per gimdyvinę Venerą yra panašus į šį. Saturnas nuleidžia tave į žemę toje gyvenimo srityje, kurią nurodo jo tranzitinė padėtis namuose, ir čia jūs turite pabandyti sukurti tvirtą, aiškiai apibrėžtą požiūrį santykiai, kurie turi stiprią įtaką bendrą gyvenimo būdą ir asmenybę.

Atkreipkite dėmesį, kad kai Saturnas yra kartu su palikuoniu, jis tuo pat metu prieštarauja Ascendentui!

Jei iš santykių ar santuokos tikitės per daug arba manote, kad jie neveikia jums svarbiuose santykiuose, tuomet pats laikas į faktus žiūrėti objektyviai ir nešališkai. Per tą laiką dažnai išsivysto tam tikras šaltumas ir santūrus požiūris bei elgesys intymiuose santykiuose, o jūsų partneriui gali kilti klausimas, kodėl jūs nukrypstate nuo įprastų bendravimo su juo būdų.

Jei tai galėtų paaiškinti, kad kurį laiką tiesiog atsitraukiate nuo kito asmens, kad gautumėte aiškesnę santykių perspektyvą ir tai, kiek norite juose dalyvauti, bent jau jūsų partneris nebūtų linkęs įsivaizduoti dalykų blogiau nei tikroji situacija. Tai neabejotinai daugeliui žmonių gali būti sunkus santuokų ir intymių santykių metas, tačiau per šį laikotarpį patiriamo streso dydis priklauso nuo jūsų santykių per daugelį metų charakterio ir pasitikėjimo lygio.

Mano patirtis, priešingai kai kuriems tradiciniams astrologiniams teiginiams, šiuo metu skyrybos nėra dažnesnės nei tuo metu, kai Jupiteris praeina per septintąjį jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas - iš tikrųjų tai atrodo rečiau nei per Jupiterio tranzitą, nes Jupiterio tranzitas yra laikas, kai žmogus stengiasi išplėsti ir peržengti savo santykių ribas už esamų ribų.

O Saturno tranzitas per 7 -ąjį namą yra santykių ir įsipareigojimų sprendimo laikas; turbūt svarbiausia šio laikotarpio ypatybė yra ta, kad ji suteikia jums galimybę pamatyti savo partnerį objektyviau - kaip į individą, visiškai kitokį nei jūs, o ne kaip jūsų priedas ar objektas jūsų projekcijai. Priešingu atveju šiuo metu reikia iš naujo apibrėžti pačius santykius ir jūsų požiūrį į juos ir priimti sprendimus, kiek energijos ketinate jiems skirti, kad jie veiktų.

Saturno tranzitas per VIII namą Šis laikotarpis gali pabrėžti bet kurį arba visus šiuos gyvenimo aspektus: finansinį, seksualinį-emocinį, psichologinį ar dvasinį. Kadangi aštuntasis namas asocijuojasi su Plutonu ir Skorpionu, šis laikotarpis yra ypač svarbus kaip daugelio senų gyvenimo modelių užbaigimo laikas ir - išlaisvinus stiprų norą ar prisirišimą - išgyvenamas atgimimas, kai šis etapas baigiasi. Poreikį drausminti savo norus ir struktūrizuoti savo emocinius prisirišimus paprastai paaiškina aplinkybės, verčiančios jus susidurti su tam tikrais faktais dėl nusivylimo spaudimo, arba jūsų vidinis suvokimas apie galutinius jūsų norų padarinius ir tai, kaip jūs panaudojote visų formų valdžia: finansinė, seksualinė, emocinė, okultinė ir dvasinė.

Daugelis žmonių šį laikotarpį išgyvena kaip gilių kančių laiką, kurio priežastį sunku nustatyti. Kai kurie žmonės netgi apibūdina tai kaip jausmą, tarsi eitumėte per pragarą ar skaistyklą, kur jūsų norai ir prisirišimai yra išgryninti ir pažadinama gilesnės gyvenimo energijos suvokimas.

Trumpai tariant, atėjo laikas susidurti su galutine gyvenimo realybe, pagrindine patirtimi, kuri dažnai ignoruojama arba ignoruojama. Atrodo, kad šiuo laikotarpiu daugelis žmonių yra įsitraukę į būdingą dvasinio gyvenimo, pomirtinio gyvenimo ir mirties realybę.

Tai metas realistiškiau susidurti su nenumaldomu mirties faktu, o mirties neišvengiamybės suvokimas dažnai skatina žmones investuoti energiją į savo turto, bendro turto ir valios organizavimą. Tai taip pat laikotarpis, per kurį suvokiama asmens seksualinio gyvenimo svarba ir tai, kaip jie nukreipia savo seksualinę energiją.

Kai kuriais atvejais tai yra seksualinio nusivylimo laikotarpis, kuris, atrodo, atsitinka asmeniui, todėl jis tampa santūresnis ir drausmingesnis. Kitais atvejais asmuo sąmoningai veiks, kad pašalintų tam tikras seksualines išeitis ar veiklą, kuri anksčiau buvo svarbi, suvokdama seksualinės galios išsaugojimo savyje vertę, jei ji nebus naudojama konstruktyviam ar gydomam tikslui. Tai taip pat laikas, kai daugybė žmonių pradeda užsiimti okultiniais užsiėmimais, dvasine praktika ar Skirtingos rūšys tyrimus.

Man atrodo, kad vieną iš šio laikotarpio raktų galima gauti suvokus, kad 8 -asis namas yra 12 -asis nuo 9 -ojo: kitaip tariant, Saturno tranzitas per šį namą išryškina jūsų bandymų rezultatus gyventi pagal savo idealus ir įsitikinimus. Tada jis pasireiškia kaip jūsų transformacijos išbandymas - džiaugsmingai arba per kančias, būtinas norint iš naujo apibrėžti savo idealus gyvenime.

Saturno tranzitas per IX namą Saturno tranzitas per 9-ąjį namą daugiausia yra ilgametės patirties įsisavinimo laikotarpis ir susiejimas su kokiu nors reikšmingu idealu, filosofija ar savęs tobulinimo būdu.

KAIP NUMESTI SVORIO? 5 paslaptys iš Los Andželo grožio mokyklos…

Žmonės dažnai leidžiasi į gana struktūruotą kelionę, kad per tą laiką įgytų daugiau supratimo, nesvarbu, ar tai būtų tikra fizinė kelionė. Mačiau atvejų, kai žmonės sujungė šias galimybes, pavyzdžiui, išvyko studijuoti į kitą šalį.

Iš esmės tai laikas ištirti ir nustatyti savo galutinius įsitikinimus, nesvarbu, ar jie veda jus į filosofiją, religiją, metafizinius tyrimus, ar teisines ar socialines teorijas. Šiuo metu reikia apibrėžti savo įsitikinimus, nes jie pasitarnaus kaip idealai, kuriais vadovaujasi jūsų gyvenimas ir nušviečia jūsų kryptį. Trumpai tariant, tai yra laikas, kai dauguma žmonių turi stiprų savęs tobulinimo siekį. Kai kuriems tai reiškia, kad jie turi sutaikyti savo gyvenimą vadovaudamiesi aukščiausiu idealu.

Kitiems tai reiškia, kad jie jaučia poreikį keliauti po pasaulį arba studijuoti įvairius dalykus, kad pasiektų platesnę savo gyvenimo perspektyvą.

Ir kitiems žmonėms, ypač tiems, kurie linkę priimti socialiai apibrėžtas sąvokas, ką reiškia savęs tobulinimas, tai yra laikas, kai jie pradeda arba bent jau giliau susieja save su akademine programa. Tai puikus metas rimtai pritaikyti savo psichinę energiją, ir dažnai tai yra laikas, kai žmogaus siekiai daryti įtaką kitiems per mokymą, paskaitas ar leidybą yra kažkaip sustiprinami.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad 9 -asis namas yra 12 -asis nuo 10 -ojo; taigi, jame pateikiami rezultatai, kaip jūs dirbote siekdami savo siekių, pasireiškiančių arba neramumu ir nepasitenkinimu, arba kaip suvokimas, kad dabar turite daugiau dirbti, kad išreikštumėte žinias, įgytas iš ankstesnių pasiekimų ar profesinės veiklos.

Šio tranzito laikotarpis taip pat yra pasiruošimas kitam 10 -ojo namo etapui ta prasme, kad ambicijos, kurias tuomet bandote įgyvendinti, labai priklausys nuo idealų, su kuriais dabar siejate save.

Saturno tranzitas per X namą Saturnas, einantis per vidurio dangų ir įeinantis į 10 -ąjį namą, paprastai iškelia rimtą susirūpinimą dėl jūsų ambicijų, jūsų vilties ką nors pasiekti savo karjeroje, jūsų vaidmens visuomenėje ir jūsų turimų įgaliojimų.

Kartais tai gali atrodyti kaip nusivylimo laikotarpis šiose gyvenimo srityse arba nerimo laikas, kai esate apkraunamas sunkiomis pareigomis, tačiau dažniausiai tai atsitinka, kai jupiterio tranzito 6ojo namo svorio metimas sukurta karjera ar profesinė struktūra yra pernelyg slegianti arba nepakankamai reali, kad tilptų.